Zrušenie honorárového poriadku v roku 2005

Otázka:

Honorárový poriadok sa v roku 2005 pretransformoval do akéhosi odporúčania. Zrušenie honorárového poriadku sa zdôvodňuje poukazovaním na „kartelové dohody“ .. a že aj pre architektov musia platiť trhové princípy. Pritom advokáti, znalci, tlmočníci a prekladatelia majú svoje honorárové poriadky dané zákonom. Advokáti, či prekladatelia nepôsobia snáď na voľnom trhu advokátskych a prekladateľských služieb? U nich nehrozia kartelové dohody? Rád si to nechám vysvetliť.

Akad. arch. Ing. Igor M., Trenčín

Odpoveď:

Advokáti, znalci, prekladatelia a tlmočníci nemajú honorárový poriadok, ktorý by reguloval cenu ich služieb na voľnom trhu. Pri poskytovaní svojich služieb voči klientom platí cena dohodou rovnako, ako pri poskytovaní architektonických služieb.

Vyhláška č. 655/2004 Z.z. a vyhláška č. 491/2004 Z.z. upravujú cenu ich služieb v správnom konaní a v súdnom konaní, keď ich odmenu určuje správny orgán alebo súd, čiže advokátske palmáre a znalecké. Ide o situácie, keď správny orgán alebo súd ustanoví v konaní účastníkovi advokáta (pri povinnej obhajobe) alebo ustanoví znalca a keď prerozdeľuje trovy konania medzi účastníkov. Tieto odmeny určené rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu sú buď výdavkom štátneho rozpočtu, alebo ich zaplatí procesná strana vo forme určenia náhrady trov konania.

Takáto právna regulácia je nevyhnutná preto, lebo orgány verejnej správy (správne orgány a súdy) môžu podľa ústavy konať len v medziach právnej úpravy a priznať len odmenu určenú právnym predpisom. A vecne je to aj opatrenie, aby nedošlo k tunelovaniu verejného rozpočtu alebo k diskriminácii niektorej procesnej strany neprimerane vysokými alebo naopak neobvykle nízkymi náhradami trov konania.

JUDr. Vladimír Hutta, CSc., riaditeľ úradu