Vyhláška č. 55 – 2001

  Vyhláška č. 55 MŽP SR (247,0 KB, 2 177 hits)

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. januára 2001

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 143  ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich  zadaním registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.

§ 2

Obsah územnoplánovacích činností

(1) Obstarávanie územnoplánovacích podkladov obsahuje

a) spracovanie zadania na územnoplánovacie podklady,

b) prerokovanie zadania,

c) zabezpečenie  spracovania územnoplánovacích  podkladov vrátane dohľadu nad ich spracúvaním,

d) prerokovanie územnoplánovacích podkladov.

(2) Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacích podkladov znamená   predovšetkým sledovanie ich súladu  s platnou územnoplánovacou dokumentáciou s prípadným návrhom na obstarávanie nových územnoplánovacích podkladov.

(3) Spracovanie  územnoplánovacích podkladov  obsahuje vlastné textové  vypracovanie  a  grafické  vypracovanie územnoplánovacích podkladov podľa zadania.

(4) Orgán územného plánovania v rámci činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním územnoplánovacej dokumentácie[1]) po jej  schválení zabezpečí  spracovanie čistopisu  upraveného návrhu územnoplánovacej  dokumentácie podľa prijatých   podmienok schvaľujúceho orgánu a jeho označenie  schvaľovacou doložkou a ostatné činnosti súvisiace s jeho zverejnením a uložením[2]).

(5) Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje

a) pravidelné preskúmavanie územnoplánovacej dokumentácie,

b) predloženie informácie schvaľujúcemu orgánu o výsledkoch preskúmania jej   aktuálnosti s prípadným návrhom na obstarávanie zmien a doplnkov

územnoplánovacej dokumentácie,

c) zabezpečenie  spracovania  zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

d) prerokovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

e) prípravu podkladov na schválenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

f) úpravu smernej časti územnoplánovacej dokumentácie.

(6) Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vlastné textové  vypracovanie  a  grafické  vypracovanie  územnoplánovacej dokumentácie podľa zadania vrátane účasti na jednotlivých rokovaniach a verejnom prerokúvaní.

Obsah a spôsob spracovania

územnoplánovacích podkladov

§ 3

Urbanistická štúdia

(1) Zadanie urbanistickej štúdie obsahuje

a) určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie,

b) určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie,

c) zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie,

d) vymedzenie riešeného územia,

e) požiadavky na varianty a alternatívy riešenia,

f) požiadavky na obsah urbanistickej štúdie,

g) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie.

(2) Urbanistická štúdia v súlade so zadaním obsahuje

a) textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b) grafickú časť.

(3) Ak sa má využiť urbanistická štúdia pri obstarávaní územného plánu[3]), pri určení jej  obsahu a rozsahu sa vychádza z obsahu a rozsahu príslušného stupňa územného plánu.

§ 4

Územný generel

(1) Zadanie územného generelu obsahuje

a) určenie účelu územného generelu,

b) určenie hlavných cieľov spracovania územného generelu,

c) požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie,

d) vymedzenie riešeného územia,

e) požiadavky na obsah územného generelu,

f) požiadavky na rozsah a  spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územného generelu.

(2) Územný generel v súlade so zadaním obsahuje

a) textovú  časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, najmä analýzu súčasného  stavu,  predpoklady  rozvoja územia, návrh riešenia, vyhodnotenie ekonomických  dôsledkov a dôsledkov prognózneho rozvoja na životné prostredie, trendy a odporúčania na ďalší rozvoj,

b) grafickú časť.

§ 5

Územná prognóza

(1) Zadanie územnej prognózy obsahuje

a) určenie cieľa územnej prognózy,

b) rozbor a hodnotenie podmienok na rozvoj územia,

c) požiadavky na overenie dlhodobej stratégie rozvoja vybraného územia,

d) požiadavky na varianty a alternatívy možností priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

e) vymedzenie riešeného územia,

f) požiadavky na obsah územnej prognózy,

g) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územnej prognózy.

(2) Územná prognóza v súlade so zadaním obsahuje

a) textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b) grafickú časť.

§ 6

Územno-technické podklady

(1) Územno-technické podklady zrozumiteľnou a prehľadnou formou poskytujú   základné a komplexné informácie o stave, možnostiach a tendenciách vývoja príslušného  územia a jeho funkčného využívania. Tvoria ich najmä

a) územno-technické podklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

b) územno-technické podklady integrovaného informačného systému o území, ktoré  slúži na automatizované spracovanie údajov o stave a podmienkach územia, o zámeroch jeho usporiadania a o navrhovaných, prebiehajúcich a uskutočnených zmenách vo využití územia, ako aj  o stave obstarávania územnoplánovacích dokumentácií,

c) územno-technické podklady najmä na koncepciu vývoja územného rozvoja štátu a regiónov.

(2) Stratégia územného rozvoja Slovenska  sa spracúva najmä so zameraním na

a) analýzu podmienok územia, stav životného  prostredia, potreby ochrany a tvorby životného prostredia,

b) posúdenie priestorových požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja,

c) monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových zámerov  schválených  v  Koncepcii  územného rozvoja Slovenska a na vyhodnotenie zistených zmien a ich dôsledkov,

d) monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových  zámerov schválených v územných plánoch regiónov,

e) monitorovanie územného priemetu odvetvových koncepcií s vyhodnotením ich vplyvu na zmenu podmienok v území.

Obsah a spôsob spracovania

územnoplánovacej dokumentácie

§ 7

Prieskumy a rozbory

(1) Prieskumy a rozbory tvoria podklad na spracovanie zadania a na riešenie  územnoplánovacej dokumentácie. Prieskumy  a rozbory obsahujú

a) textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b) grafickú časť.

(2) Textová časť obsahuje najmä

a) prieskumy a rozbory prírodných podmienok,

b) prieskumy  a  rozbory  priestorového  usporiadania a funkčného využívania územia,

c) prieskumy a rozbory demografického potenciálu,

d) prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry,

e) prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt,

f) prieskumy a rozbory hospodárskej základne,

g) prieskumy a rozbory záujmov obrany štátu,

h) prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,

i) prieskumy a rozbory verejného dopravného a technického vybavenia,

j) prieskumy  a rozbory  životného prostredia  vrátane prieskumov a rozborov ochrany prírody a krajiny,

k) prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov, najmä ak ide o územný plán zóny,

l) zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií,

m) zhodnotenie  priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov na rozvoj územia získaných v rámci prípravných prác,

n) súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov,

o) identifikáciu problémov na riešenie.

(3) Grafická časť obsahuje výkresy znázorňujúce územné priemety získaných údajov.  Výsledkom prieskumov a rozborov je výkres hlavných  stretov záujmov v území (problémový  výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia  územia vyplývajúce zo všeobecne

záväzných právnych predpisov,  správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z  najdôležitejších  problémov,  ktoré  treba  v území riešiť.

(4) Krajinnoekologický plán na základe rozboru podmienok územia navrhuje na   vymedzené krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania územia  zabezpečujúce šetrné využívanie prírody, prírodných  zdrojov, zachovanie  biodiverzity

a podporu ekologickej stability krajiny.

§ 8

Zadanie

(1) Zadanie na spracovanie  Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

a) určenie hlavných  cieľov územného rozvoja  štátu vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a dokumentov a z podmienok začlenenia Slovenskej republiky do európskych štruktúr,

b) vzťahy vyplývajúce z európskych koncepčných dokumentov rozvoja európskeho  priestoru  a  z  dokumentov  priestorového rozvoja  susediacich štátov,

c) požiadavky na  zabezpečenie trvalo udržateľného  rozvoja štátu prostredníctvom vymedzenia priestorového  a funkčného rámca na uplatnenie sociálnych, ekonomických   a  environmentálnych potrieb rozvoja jednotlivých regiónov,

d) určenie zásad na dlhodobo platné princípy rozvoja územia štátu a podmienok na   ďalšie odvetvové plánovacie dokumenty a postupy,

e) požiadavky na formu, rozsah, obsah a spôsob spracovania.

(2) Zadanie na spracovanie územného plánu regiónu obsahuje najmä

a) dôvody na obstaranie územného plánu,

b) určenie hlavných  cieľov rozvoja územia vyjadrujúce rozvojový program  obstarávateľa a varianty trendov celkového rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,

c) vymedzenie riešeného územia,

d) vzťahy vyplývajúce z Koncepcie územného rozvoja Slovenska na riešené územie  a požiadavky na riešenie vyplývajúce zo schválených územnoplánovacích dokumentácií,

z územnoplánovacích podkladov a z ďalších odvetvových koncepcií a stratégií týkajúcich sa riešeného územia,

e) požiadavky na riešenie  územnoplánovacej  dokumentácie vyplývajúce  zo   základných  demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz,

f) požiadavky na rozvoj  sídelnej štruktúry riešeného územia vo vzťahu k funkcii obcí v štruktúre osídlenia,

g) limity využitia územia a okruhy problémov riešenia vyplývajúce z prieskumov a rozborov,

h) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu kultúrneho dedičstva,  na ochranu a využiteľnosť prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých  chránených území a ich ochranných pásem  podľa  osobitných predpisov[4]) vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia,

i) požiadavky na vymedzenie významných rozvojových plôch, územia

špeciálnych záujmov, prípadne na umiestnenie občianskeho vybavenia regionálneho významu,

j) požiadavky na riešenie verejného dopravného a technického vybavenia,

k) požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia vrátane požiadaviek na  hodnotenie predpokladaných vplyvov  na životné prostredie[5]),

l) osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,

m) požiadavky vyplývajúce najmä  zo záujmov obrany štátu, z požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,

n) požiadavky na určenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania  a  funkčného  využívania  územia,  na vymedzenie koridorov a plôch na verejnoprospešné stavby,

o) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania územného plánu.

(3) Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje najmä

a) dôvody na obstaranie územného plánu,

b) určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty a alternatívy rozvoja územia,

c) vymedzenie riešeného územia,

d) požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti,

e) zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia,

f) požiadavky na riešenie záujmového územia obce,

g) základné demografické údaje a prognózy,

h) osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce,

i) osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce,

j) požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia,

k) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na  ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých  ďalších chránených  území a  ich ochranných  pásem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej  stability územia,

l) požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia,

m) požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany  pred povodňami,  civilnej ochrany obyvateľstva,

n) požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania   územia  obce s  prihliadnutím na  historické, kultúrne, urbanistické a prírodné  podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,

o) požiadavky na riešenie bývania,  občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby,

p) požiadavky z hľadiska životného prostredia,  prípadne určenie požiadaviek na  hodnotenie predpokladaných vplyvov  na životné prostredie,

q) osobitné požiadavky z hľadiska  ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,

r) požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny,

s) požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

t) požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,

u) požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu.

(4) Zadanie na územný plán zóny obsahuje najmä

a) dôvody na obstaranie územného plánu,

b) určenie  vstupných cieľov  rozvoja, celkového  rozvoja územia, ktoré sa má riešiť,

c) vymedzenie riešeného územia,

d) požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti,

e) požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z  hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia,

f) požiadavky  vyplývajúce zo  základných  demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz,

g) požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície,

h) požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie,

i) požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov,

j) požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody  a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia,

k) požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného   pôdneho fondu, prírodných  zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území  a ich ochranných pásem, území  postihovaných povodňami v záujme civilnej  ochrany a v záujme obrany štátu,

l) požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených   systémov dopravného a technického vybavenia územia,

m) zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb,

n) požiadavky na stavby užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

o) požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby,

p) požiadavky na varianty a  alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,

q) požiadavky na rozsah a spôsob  spracovania  dokumentácie  konceptu riešenia a návrhu územného plánu.

§ 9

Koncept riešenia

(1) Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva vo  variantoch  v  rovnakom  rozsahu  ako  návrh  územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Koncept riešenia obsahuje vždy aj návrh záväznej  časti územného plánu a   vyhodnotenie spracovaných alternatív alebo variantov riešenia.

(3) Koncept  riešenia je podkladom na prerokovanie územnoplánovacej  dokumentácie a  spolu s  výsledkami prerokovania podkladom na spracovanie súborného stanoviska[6]).

(4) Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva najmenej v troch vyhotoveniach.

§ 10

Obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska

(1) Dokumentácia Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa člení na textovú  časť a grafickú  časť; obsahuje záväznú  časť a smernú časť.

(2) Textová časť obsahuje

a) základné údaje,

b) riešenie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

c) doplňujúce údaje,

d) dokladovú časť,ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch sa uvádzajú najmä

a) hlavné ciele a ich priority v európskom a republikovom kontexte,

b) vyhodnotenie vstupných podmienok a východísk a doterajšej Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom  z prerokovania  konceptu a  z prerokovania návrhu záväznej  časti s  príslušnými orgánmi štátnej správy, obcami a verejnosťou.

(4) Riešenie  Koncepcie územného rozvoja  Slovenska obsahuje najmä

a) vstupné podmienky a východiská z hľadiska medzinárodných, demografických a   ekonomických podmienok a regionálnej politiky,

b) usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach,

c) návrh rozvoja hlavných urbanizačných osí Slovenskej republiky,

d) zhodnotenie  požiadaviek odvetvových  koncepcií na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky,

e) priestorovú kategorizáciu regionálnej politiky štátu a zhodnotenie rozvojových       potenciálov regiónov z demografického hľadiska, zo sociálneho hľadiska a z ekonomického hľadiska,

f) návrh koncepcie, ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného  dedičstva,  koncepcie  ochrany  prírody a tvorby krajiny vrátane ekologickej stability Slovenskej republiky,

g) určenie rozvojových trendov rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva,

h) návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,

i) vyhodnotenie kvality životného prostredia vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska predpokladaných  vplyvov na životné prostredie,

j) hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska  environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,

k) návrh záväznej časti.

(5) V doplňujúcich údajoch sa uvádzajú tabuľky, grafy, prehľady, kartogramy, číselné  a iné údaje a ich  zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná  časť obsahuje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného   využívania územia usmerňujúcich požiadavky odvetvových koncepcií a  stratégií v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja  a  so  zásadami  ochrany  životného prostredia.

(7) Zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sa členia na tieto základné oblasti:

a) sídelná štruktúra,

b) krajinná štruktúra,

c) hospodárska a sociálna infraštruktúra,

d) verejné dopravné a technické vybavenie,

e) schéma záväzných častí riešenia.

(8) Grafická časť Koncepcie územného rozvoja  Slovenska obsahuje hlavné výkresy v   mierke 1:500 000 alebo v mierke 1:3 000 000 vyjadrujúcej priestorové  súvislosti na medzinárodnej úrovni. Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

a) európske súvislosti v rámci medzinárodných väzieb,

b) osídlenie  a  sídelné štruktúry vrátane koncepcie hierarchie centier a ťažísk osídlenia,

c) kultúrne a prírodné dedičstvo, rozvoj  krajiny a  krajinných štruktúr, ochranu  prírody, prírodných  zdrojov a  prvky ekologickej stability,

d) rekreáciu a cestovný ruch,

e) verejné dopravné a technické vybavenie územia.

§ 11

Obsah územného plánu regiónu

(1) Dokumentácia územného plánu regiónu sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje záväznú časť a smernú časť.

(2) Textová časť územného plánu regiónu obsahuje

a) základné údaje,

b) riešenie územia,

c) doplňujúce údaje,

d) dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch sa uvádzajú

a) hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,

b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje,

c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom ku konceptu riešenia a z prerokovania návrhu záväznej časti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcami a verejnosťou.

(4) Riešenie územného plánu regiónu obsahuje najmä

a) vymedzenie riešeného územia,

b) opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia,

c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

d) základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj územia,

e) koncepciu rozvoja sídelnej štruktúry,

f) návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného využitia   vrátane zmien  využitia, vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov a občianskeho vybavenia regionálneho významu,

g) vymedzenie ochranných pásem a chránených území,

h) koncepciu ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému  ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,

i) návrh koncepcie ochrany a využitia kultúrneho dedičstva a návrh rozvoja rekreácie,

j) návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia regionálneho významu,

k) návrh na riešenie požiadaviek  záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami,

l) koncepciu  starostlivosti  o životné  prostredie vrátane požiadaviek na  hodnotenie z hľadiska  predpokladaných vplyvov  na životné prostredie,

m) vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,

n) dôsledky a technické zabezpečenie predpokladanej ťažby nerastov,

o) hodnotenie  navrhnutého riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,

p) vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a  lesného pôdneho  fondu na nepoľnohospodárske účely,

q) návrh záväznej časti.

(5) V doplňujúcich údajoch územného  plánu regiónu sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky,  prehľady, grafy a iné údaje  a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná časť územného plánu regiónu obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  obsahujúcimi záväzné pravidlá, ktoré sú podkladom na vypracovanie schvaľovacieho dokumentu. Do záväznej časti územného plánu regiónu sa začleňujú

a) zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a zásady funkčného využívania  územia z hľadiska rozvoja  urbanizácie,  hospodárstva  a  občianskej vybavenosti predovšetkým so sociálnou infraštruktúrou, rekreáciou, cestovným ruchom a kúpeľníctvom,

b) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej  stability, zachovania kultúrneho dedičstva, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia, stanovenia chránených častí krajiny,

c) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia,

d) zoznam verejnoprospešných stavieb,

e) schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7) Grafická časť územného plánu regiónu obsahuje hlavné výkresy v mierke 1:100  000  alebo v mierke 1:50 000, prípadne v mierke 1:25 000. Výkres širších  vzťahov sa  spracúva v mierke 1:500  000  alebo  v  mierke  1:200  000.  Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

a) výkres širších vzťahov,

b) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

c) výkres koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,

d) výkres ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,

e) výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

§ 12

Obsah územného plánu obce

(1) Dokumentácia územného plánu obce sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť.

(2) Textová časť územného plánu obce obsahuje

a) základné údaje,

b) riešenie územného plánu,

c) doplňujúce údaje,

d) dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch územného plánu obce sa uvádzajú

a) hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,

b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje,

c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním  a so súborným stanoviskom  z  prerokovania  konceptu  alebo  návrhu,  ak  sa nevypracoval koncept.

(4) Riešenie územného plánu obce obsahuje

a) vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých  obcí na  základe údajov  z katastra  nehnuteľností) a jeho geografický opis,

b) väzby vyplývajúce z riešenia a  zo záväzných  častí územného plánu regiónu,

c) základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce,

d) riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia,

e) návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,

f) návrh funkčného využitia územia  obce s určením prevládajúcich funkčných  území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania,

g) návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie,

h) vymedzenie zastavaného územia obce,

i) vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov,

j) návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,

k) návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,

l) návrh verejného dopravného a technického vybavenia,

m) koncepciu starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska  predpokladaných  vplyvov  na  životné  prostredie,

n) vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,

o) vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové  územie, územie znehodnotené ťažbou,

p) vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely,

q) hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,

r) návrh záväznej časti.

(5) V  doplňujúcich údajoch územného plánu  obce sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky,  prehľady, grafy a iné údaje  a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná časť  obsahuje návrh regulatívov  územného rozvoja s presne   formulovanými   zásadami   priestorového   usporiadania a funkčného  využívania  územia  vyjadrených  vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré  stanovujú opatrenia v území, podmienky  využitia územia  a umiestňovania  stavieb. Do  záväznej časti územného plánu obce sa začleňujú

a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia    (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,

b) určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok  na  využitie  jednotlivých  plôch  a  intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia  jednotlivých plôch

vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej  legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia),

c) zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,

d) zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,

e) zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických  hodnôt, ochrany  a využívania prírodných  zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a  udržiavania  ekologickej stability vrátane plôch zelene,

f) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie,

g) vymedzenie zastavaného územia obce,

h) vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov,

i) plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania  pozemkov,  na  asanáciu   a  na  chránené  časti krajiny,

j) určenie, na ktoré časti obce je  potrebné obstarať a schváliť  územný plán zóny,

k) zoznam verejnoprospešných stavieb,

l) schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7) Grafická časť územného plánu obce obsahuje hlavné výkresy v mierke  1:10 000  alebo  v  mierke  1:5 000,  prípadne  v mierke 1:2880 alebo  v mierke 1:2000, podľa  potreby doplnené výškopisom. Výkres širších  vzťahov je v mierke  1:50 000 alebo v  mierke 1:25 000. Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

a) výkres širších vzťahov,

b) komplexný výkres priestorového usporiadania  a funkčného využívania územia s   vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami,

c) výkres riešenia verejného dopravného vybavenia,

d) výkres riešenia verejného technického vybavenia obce obsahujúci najmä návrh    koncepcie riešenia vodného hospodárstva, energetiky,  telekomunikácií, informačných sietí a ich zariadení,

e) výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,

f) výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

(8) Ak ide o obce s  menej ako 2000 obyvateľmi[7]), so súhlasom obstarávateľa sa  môžu výkresy zlučovať  za podmienky zabezpečenia ich prehľadnosti a čitateľnosti.

(9) Obytné územia podľa odseku 4  písm. f) sú plochy, ktoré sú určené pre obytné  domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže,  stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň  a detské ihriská. Územné a kapacitné  usporiadanie  jednotlivých  zložiek  obytných  území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania,  dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek  na  vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo vidieckeho  sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie  a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a   presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.

(10) Obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj

a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné  stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia,

b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.

(11) Zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou podľa odseku 4 písm. f) sú plochy určené zväčša na občiansku vybavenosť, pre budovy a zariadenia   turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a pre obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.

(12) Zmiešané územia s prevahou  plôch pre obytné budovy podľa odseku  4  písm. f)  sú  plochy  umožňujúce  umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich  k vybaveniu obytných  budov a iné  stavby, ktoré slúžia  prevažne na ekonomické, sociálne  a kultúrne potreby obyvateľstva a  nemajú negatívny vplyv na  životné prostredie, ani výrazne  nerušia  svoje  okolie,  napr.  malé  a  stredné  výrobné prevádzky a skladové plochy.

(13) Výrobné územia podľa odseku 4 písm. f)

a) sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach,

b) sú plochy pre priemyselnú výrobu,  ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom priemyselnej  výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia  zabezpečovať  požiadavky  na  prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,

c) pre  poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade  s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja poľnohospodárskej produkcie; vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby,  ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

(14) Rekreačné územia podľa odseku 4  písm. f) obsahujú časti územia  obcí, ktoré  zabezpečujú požiadavky  každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí  tvoriť  zeleň,  najmä  lesy  a  sady,  ovocné  sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné  plochy. Do  rekreačnej  plochy  sa môžu  umiestniť športové zariadenia,  ihriská, kúpaliská,  zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá  voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.

§ 13

Obsah územného plánu zóny

(1) Dokumentácia územného plánu zóny  sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť.

(2) Textová časť územného plánu zóny obsahuje

a) základné údaje,

b) riešenie územného plánu,

c) doplňujúce údaje,

d) dokladovú  časť,  ktorá  sa  po  skončení  prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú

a) hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,

b) vyhodnotenie doterajšieho územného  plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje,

c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu.

(4) Riešenie územného plánu zóny obsahuje

a) vymedzenie  hranice  riešeného  územia  s  uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov,

b) opis riešeného územia,

c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,

d) vyhodnotenie  limitov využitia  územia, napr.  limity využitia prírodných  zdrojov a potenciálu  územia,  ochranné  pásma, chránené územia, stavebné uzávery a  iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia,  obmedzenia vyplývajúce z  ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok,

e) urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia  a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie  bývania,  občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a  technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia,

f) začlenenie stavieb do okolitej  zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

g) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,

h) zastavovacie  podmienky  na  umiestnenie  jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia,

i) chránené časti krajiny,

j) etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby,  výstavby,  asanácií,  vyhlásenia  chránených častí prírody,  ochranných  pásem,  zmeny využitia  územia  a iných cieľov a úloh,

k) pozemky na verejnoprospešné  stavby,  stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,

l) návrh záväznej časti.

(5) Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch určujú

a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku,  najmä  vymedzenie  hranice  na  umiestnenie  stavby, uličnej  a stavebnej  čiary, stanovenie  hĺbky, šírky  a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby  na  možnosti  prístupu  z  miestnej  komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici   susediacich  pozemkov, k umiestneniu   verejného    technického   vybavenia   územia, k existujúcim stavbám a plochám zelene,

b) intenzitu  zastavania, prípustnosť  a neprípustnosť zastavania podľa  druhu stavieb  a ich  účelového využitia,  najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti,  indexom  podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby,

c) prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska  zachovania charakteru  existujúcej zástavby, napr.  stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia,

d) opis dopravného a technického riešenia a  prípustnosť  pripojenia  na verejné  dopravné a  technické vybavenie územia  s uvedením  jeho kapacity,  najmä  trasovanie a rozmerové parametre  líniových  stavieb  verejnej  dopravnej  technickej vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok s určením spôsobu  odvozu alebo zneškodnenia odpadu,

e) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia,  napr. znižovanie  negatívnych  vplyvov  na  zložky  životného  prostredia  vrátane  rizikových  faktorov, riešenie stavieb užívaných osobami  s obmedzenou  schopnosťou pohybu a orientácie,  riešenie   protipožiarnych  a  protipovodňových opatrení.

(6) V  doplňujúcich údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy  a iné údaje, ktoré nie je vhodné  z dôvodu  prehľadnosti  uvádzať  v riešení  územného plánu zóny. Tieto údaje musia mať uvedený zdroj.

(7) Záväzná časť územného plánu  zóny obsahuje presne formulovaný návrh  regulatívov na funkčne  a priestorovo homogénne jednotky  a  jednotlivé   pozemky  vychádzajúce  zo  zastavovacích podmienok na  umiestňovanie stavieb, ktoré  určujú spôsob využitia územia  a  obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú  umiestňovanie

stavieb na pozemku. Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje

a) regulatívy  priestorového usporiadania  a funkčného využívania pozemkov a stavieb,

b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného a  technického vybavenia,

c) regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok,

d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,

e) regulatívy začlenenia stavieb  do okolitej zástavby, pamiatkových  rezervácií, do  pamiatkových zón  a do  ostatnej krajiny,

f) určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby[8]),

g) požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,

h) pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce,

i) zoznam verejnoprospešných stavieb,

j) schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(8) Grafická časť územného plánu zóny obsahuje hlavné výkresy, ktorých  podkladom sú  katastrálne mapy  doplnené výškopisom najmä v mierke 1:500  alebo v mierke  1:1000. Výkres širších  vzťahov je v mierke  1:5000 alebo  v mierke  1:2000. Výkresy  grafickej časti územného plánu zóny obsahujú najmä

a) širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a   navrhovanej   verejnej  dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému  ekologickej stability  v rámci  obce s vyznačením hranice riešeného územia,

b) výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,

c) výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,

d) hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného  územia na  podklade katastrálnej  mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu,

e) vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích   podmienok   regulovaných  priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby,

f) doložku civilnej ochrany.

(9) Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany štátu a vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu  sa v územnom pláne zóny vyznačia iba vtedy, ak sú evidované v katastri nehnuteľností alebo ak s ich vyznačením súhlasil  štátny orgán oprávnený dať súhlas na ich evidenciu v katastri nehnuteľností.

(10) Koeficient zastavanosti podľa odseku  5 písm. b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

(11) Index podlažných  plôch podľa odseku 5  písm. b) je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku.

(12) Koeficient  stavebného objemu podľa odseku 5 písm. b) udáva,  koľko m3 stavby je  prípustných umiestniť  na 1 m2plochy pozemku.

§ 14

Súborné stanovisko

Súborné stanovisko obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek zadania a pokyny na  spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na  základe výsledkov prerokovania  konceptu riešenia vrátane výberu variantu potvrdeného v procese  prerokovania konceptu riešenia.  Súčasťou súborného stanoviska je aj vyhodnotenie pripomienok ku konceptu riešenia.

§ 15

Podklady na preskúmanie súladu návrhu územného plánu

(1) Súlad návrhu územného plánu[9]) preskúma príslušný orgán územného plánovania na základe

a) návrhu územného plánu, ktorý je predmetom preskúmania,

b) vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých  obcí a  pripomienok fyzických  osôb a  právnických osôb z prerokovania návrhu územného plánu,

c) návrhu  všeobecne  záväzného  predpisu,  ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť územného plánu,

d) informácie o postupe obstarávania  a  prerokúvania územného plánu.

(2) Podkladom stanoviska  k územnému plánu obce a zóny je aj vyhodnotenie  pripomienok fyzických  osôb alebo  právnických osôb, ktorých vlastnícke práva sú  návrhom dotknuté, a návrh rozhodnutia orgánu  územného  plánovania, ktorý  obstaráva  územnoplánovaciu dokumentáciu, o ich pripomienkach.

§ 16

Podklady na schválenie územného plánu

Podklady na schválenie územného plánu obsahujú

a) návrh  uznesenia  o  schválení   územného  plánu  a vymedzení záväznej časti územného plánu,

b) návrh územného plánu,

c) výsledok preskúmania územného plánu príslušným orgánom územného plánovania,

d) návrh vyhodnotenia pripomienok k návrhu územného plánu,

e) návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o vyhlásení záväznej časti územného plánu,

f) návrh miesta uloženia dokumentácie schváleného územného plánu.

§ 17

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie

(1) Zmeny a doplnky  územnoplánovacej dokumentácie sa graficky vypracujú  ako  samostatná   príloha  schválenej  územnoplánovacej dokumentácie. Textová časť sa spracuje  v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka alebo samostatný výkres.

(2) Celá dokumentácia  zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie musí byť  uložená  spolu   s  kompletnou  pôvodnou schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

(3) Ak vplyvom zmien  a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie stratila  územnoplánovacia  dokumentácia  dostatočnú  prehľadnosť, obstarávateľ môže zabezpečiť vyhotovenie nových hlavných výkresov, ktorých sa  zmeny a doplnky  územnoplánovacej dokumentácie týkajú, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov. Text  záväznej časti  sa spracuje  ako úplné  znenie s vyznačením zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

§ 18

Obsah registračného listu územného plánu

Registračný list územného plánu obsahuje

a) názov územného plánu,

b) názov obce (regiónu) s uvedením kódu obce (regiónu),

c) názov okresu a kraja s uvedením ich kódu,

d) vymedzenie  riešeného územia  zoznamom administratívnych alebo katastrálnych území,

e) názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán,

f) názov orgánu, ktorý schválil územný plán,

g) názov spracovateľa územného plánu,

h) etapy územného plánu:

1. dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu,

2. dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu,

3. dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu,

4. dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi,

5. dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu,

6. dátum a  číslo listu o výsledku  preskúmania územného plánu podľa § 25 zákona,

7. dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán,

8. dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,

9. dátum  účinnosti  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,

i) mierku hlavného výkresu,

j) použitú technológiu spracovania územného plánu,

k) miesto uloženia územného plánu,

l) meno a funkciu osoby zodpovednej za vypracovanie registračnéh listu a dátum jeho vyhotovenia.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

László Miklós v.r.


[1]) § 2 ods. 3 písm. b) a § 19a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

[2]) § 27 a 28 zákona č. 50/1976 Zb. v  znení zákona č. 237/2000 Z.z.

[3]) § 21 ods. 8 zákona č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

[4]) Napríklad zákon Národnej  rady Slovenskej republiky č. 287/1994  Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov,  zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších  predpisov,   zákon  č. 27/1987  Zb. o  štátnej  pamiatkovej  starostlivosti  v znení  zákona č. 183/2000  Z.z., § 66 zákona

Národnej  rady Slovenskej  republiky č. 277/1994  Z.z.  o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z.z.

[5]) § 35 zákona Národnej  rady  Slovenskej republiky č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

[6]) § 21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

[7]) § 11 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

[8]) § 39 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znenní zákona č. 237/2000 Z.z.

[9]) § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.