BMW A MINI
PONUKA PRE ČLENOV KOMORY
BMW Group Slovakia umožňuje členom komory nakupovať vozidlá
za zvýhodnených podmienok s platnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Každý platný člen komory po preukázaní členstva s potvrdením o zapísaní do zoznamu členov a následnom overení platného členstva na stránkach komory je oprávnený na nákup vozidiel BMW a MINI za zvýhodnených korporátnych podmienok.
■   Výška cenového zvýhodnenia je rovnaká ako v prípade veľkoodberu 4 vozidiel fi remným klientom!
■   Zvýhodnené podmienky sa vzťahujú na člena komory ako:

□   fyzickú osobu
□   fyzickú osobu – podnikateľa
□   ako aj na právnické osoby, v ktorých má člen komory kapitálovú účasť na základnom imaní aspoň 50%.

■   Ponuka platí pre predaj nového vozidla ako aj nákup prostredníctvom štandardných fi nančných produktov (lízing, úver, operatívny lízing).
■   Člen komory musí dokladovať následné vlastnenie vozidla BMW alebo MINI minimálne po dobu 4 mesiacov s nájazdom minimálne 4000 km. Potvrdenie – lustráciu držiteľa vozidla potvrdzuje príslušný dopravný inšpektorát v mieste kde bolo vozidlo registrované resp. postačuje notársky overená kópia technického preukazu. Toto potvrdenie doručuje člen komory autorizovanému predajcovi u ktorého vozidlo zakúpil.

POSTUP PRE ČLENA KOMORY:

■   V prípade záujmu môžu túto výhodu využiť členovia u autorizovaných predajcov BMW a MINI (nižšie uvedený zoznam).
■   U predajcu sa zákazník preukáže potvrdením komory (napr. členská karta) o zapísaní do zoznamu členov komory, prípadne uvedie svoje identifi kačné údaje za účelom overenia aktuálnosti členstva v komore.
■   Po nakonfi gurovaní vozidla BMW resp. MINI predajca pripraví cenovú kalkuláciu s dohodnutým benefi tom (t.j. cenové zvýhodnenie, rovnaké ako pri veľkoodberu vozidiel BMW alebo MINI).

SIEŤ PREDAJCOV:
Predajca BMW a MINI:
Auto Palace Bratislava s.r.o.,
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava,
Tel.: 02/321 584 44
http://www.autopalacebratislava.sk/
Regnum Košice s.r.o.,
Ostrovského 3, 040 01 Košice,
Tel.: 055/304 64 20
http://www.regnum-kosice.sk/
Predajca BMW:
Group M, a.s.,
Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava,
Tel.: 02/210 010 01
http://www.bmw-groupm.sk/
MD-Bavaria Žilina, s.r.o.,
Bytčická ul. 82, 010 01 Žilina,
Tel.: 041/507 28 21
http://www.bmw-zilina.sk/
T.O.B. s.r.o.,
Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná,
Tel.: 032/649 69 33
http://www.tob-bmw.sk/
RIJA – Bavaria, s.r.o.,
Drážovská 3282/17, 949 01 Nitra,
Tel.: 037/773 07 20
http://www.rijabavaria.sk/
DUNAUTO s.r.o.,
Hlavná 81/35, 929 01 Dunajská Streda,
Tel.: 031/590 01 53
http://bmw.dunauto.com/
Regnum Bavaria s.r.o,
Petrovanská 54, 080 05 Prešov,
Tel.: 051/758 11 96
http://www.regnum-bavaria.sk/
LION CAR, s.r.o.,
Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/471 88 99
http://www.bmw-lioncar.sk/