SLUŽBA NA SPRÍSTUPNENIE SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM ONLINE – SKAktuality 14/2010

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe uznesenia ostatného valného zhromaždenia v Spišskej Novej Vsi a viacerých vašich podnetov a po preskúmaní právnych náležitostí prístupu k slovenským technickým normám (STN) a jeho spoplatnenia predstavenstvo komory opakovane rokovalo s vedením Slovenského ústavu technickej normalizácie v Bratislave (SÚTN) o zmluvných podmienkach on line sprístupnenia STN pre autorizovaných architektov podobne, ako je to v Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Spôsob prístupu: SÚTN ponúka prístup formou ročného predplatného služby STN-online, čo prakticky znamená celoročný internetový prístup do aktuálnej databázy určených skupín STN na servri SÚTN s použitím prístupového hesla. Pritom za jeden prístup sa považuje poskytnutie STN pre jednu pracovnú stanicu, t.j. lokálny počítač, na ktorom sa priamo otvárajú pdf súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. Každý prihlásený má však právo mať zaregistrovanú aj jednu záložnú lokálnu stanicu pod tým istým prihlasovacím menom (napr. notebook).

STN budú predplatiteľovi sprístupnené v elektronickom formáte .pdf. Je možnosť výberu medzi prístupom bez tlače (len na čítanie), alebo prístupom s tlačou.

Pod prístupom s tlačou  sa rozumie jednorazové vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre jeden prístup. Vytlačené STN sú určené len registrovaným užívateľom; SÚTN si vyhradzuje, aby sprístupnené STN ani ich časti neboli ďalej rozmnožované, rozširované, ani inak poskytované akýmkoľvek spôsobom tretím osobám.

Demo-verziu produktu služby STN-online si môžete pozrieť na www.sutn.sk.

Okruh sprístupnených STN: Vzhľadom na to, že pri našej práci pravidelne používame len určitý okruh noriem a sprístupnenie celej databázy by bolo finančne neefektívne, zúžili sme ich rozsah na triedy 73 Navrhovanie a realizovanie stavieb, 74 Časti stavieb a triedu a skupinu 01 34 Výkresy v stavebníctve, čo v súčasnosti predstavuje 1 688 STN.

Cena za prístup: Pre cenu ročného predplatného je podstatný počet predplatiteľov. Podľa cenovej ponuky SÚTN pre minimálny počet 100 predplatiteľov je pre jedného predplatiteľa cena ročného predplatného 29,70 € (prístup bez tlače), resp. 57,80 € (prístup s tlačou).

Cena pre jedného predplatiteľa klesá s celkovým počtom predplatiteľov až do počtu všetkých členov komory (1600 prístupov) po 16,60 € (pre prístup bez tlače), resp. 39,40 €  (pre prístup s tlačou). Konkrétna cena bude známa až podľa počtu došlých záväzných prihlášok. Počítať sa budú len tie, ktoré dôjdu úradu do 29. októbra 2010 a za ktoré bude predplatné zaplatené na účet komory do konca roka 2010. Ak celkový počet prihlásených nebude najmenej 100, zmluvu so SÚTN nebudeme môcť podpísať.

Výhody: Hlavnou výhodou skupinového prístupu k STN je jeho cena. Pri individuálnom záujme o službu STN-online sa cena ročného prístupu pre uvedený rozsah noriem pohybuje v rozmedzí od 649 € (prístup bez tlače) po 949 € (prístup s možnosťou tlače).

A ešte jeden údaj na porovnanie – aktuálna cena jedného výtlačku noriem celej sady STN triedy 73, 74 a 01 34 v tlačenej (papierovej) podobe je cca 14 300 €, a to bez aktualizácie. Nezanedbateľnou prednosťou služby STN-online je každomesačná aktualizácia a tak prístup poskytuje vždy aktuálnu verziu každej STN so zapracovanými zmenami, opravami a dodatkami najneskôr v deň ich platnosti vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Nevýhodou uvedeného postupu je vopred obmedzený okruh noriem, ktorý vylučuje možnosť prístupu k iným ich triedam zaujímavým pre špecifické úlohy (napr. pre krajinných architektov). Vytlačená STN je úmerná možnostiam kopírky a väzby, ktorú používate a zďaleka tak neposkytuje komfort tlačeného papierového výtlačku zakúpeného v predajni SÚTN.

Pre úrad komory vzniká nová povinnosť – prístup administrovať (evidovať prihlášky, vyberať predplatné od užívateľov a komunikovať so SÚTN). To bude financované z rozpočtu komory, pričom bude potrebné zabezpečiť, pravdepodobne externe, technicky zdatného pracovníka. Aj vzhľadom na tieto okolnosti je nevyhnutné preveriť konkrétny záujem jednotlivých architektov prostredníctvom ich záväznej prihlášky.

Prihlásenie: Prihlášku na ročné predplatné noriem triedy 73, 74 a triedy a skupiny 01 34 nájdete TU, alebo Vám ju poskytnú pracovníčky na úrade komory. Prosím všetkých, ktorí majú záujem o túto službu SÚTN a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi za uvedených podmienok, aby sa prihlásili dodaním vyplnenej prihlášky na úrad komory najneskôr do 29. októbra 2010. Následne, ak bude aspoň 100 záväzne prihlásených, predstavenstvo uzavrie so SÚTN zmluvu a sprístupní službu STN-online podľa možnosti od januára 2011. Zmluva bude uzatvorená na jeden rok (2011), po ktorom predstavenstvo vyhodnotí jej fungovanie a na základe jej ohlasu u vás rozhodne o jej predĺžení, rozšírení, prípadne zrušení.

Dámy a páni architekti, prajem vám bezproblémovú aklimatizáciu po letných dovolenkách a zaujímavé zákazky na pracovných stoloch.

Ing. arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov