Športová hala Slávia v Trnave

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú urbanisticko-architektonickú, jednokolovú súťaž návrhov na komplexné riešenie športovej haly Slávia situovanej v širšom centre mesta.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov “Športová hala Slávia v Trnave“ je komplexné riešenie športovej haly so zázemím vedúce k realizácii objektu novej športovej haly. Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta pri Centrálnej mestskej zóne Trnava. Zámerom mesta je pri ústrednej športovej zóne, na mieste jestvujúcej športovej haly, vybudovať novú halu s príslušenstvom pre mesto so 70 tisíc obyvateľmi a 120-tisícovým spádovým územím. Požaduje sa komplexný návrh areálu s objektom – viacúčelovou halou pre hádzanú, basketbal, futsal, volejbal, florbal s normovanou výškou pre medzinárodné zápasy, jednu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, posilňovne, rozcvičovne, administratíva (pre správcu) zázemie (šatne, hygienické zariadenia, skladové priestory). Hlavná hala musí byť využiteľná nielen pre účely športu, ale aj na koncerty a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Termíny:
– Dátum vyhlásenia: 7.2019
– Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadosti o vysvetlenie: 8.2019 do 24:00 hod.
– Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi: do 8.10.2019 do 16:00 hod.
– Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 10. a 29.10.2019 o 9:00 hod.
– Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.2019

Porota:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií
2. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – autorizovaný architekt SKA,
3. Miroslav Kadlíček, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát dopravy.

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ľubica Fenclová – autorizovaný architekt SKA,
2. Ing. arch. Andrej Gürtler – autorizovaný architekt SKA,
3. Ing. arch. Juraj Hantabal – autorizovaný architekt SKA, predseda poroty,
4. Ing. arch. Michal Sulo – autorizovaný architekt SKA.

Náhradníci poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Jarmila Garaiová, odbor územného rozvoja a koncepcií, MsÚ Trnava.

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Odnoga, autorizovaný architekt SKA.

Experti poroty:
1. Peter Bročka, LL.M. – primátor mesta
2. Martin Turčan, Správa športových a kultúrnych zariadení
3. Juraj Fúzak, poslanec MZ, predseda komisie mládeže a športu

Ceny a odmeny:
cena: 12 000,- €
cena: 8 000,- €
cena: 4 000,- €

Suma na odmeny: 2 000,- €

Predpokladaná hodnota zákazky: 300 000,- €

Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejného vystavovania a na webovej stránke vyhlasovateľa.

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Eva Hulmanová,
+421 917 558 404
eva.hulmanova@trnava.sk

Elektronický profil zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421670

  Súťažné podmienky - Slávia Trnava (1,2 MB, 192 hits)