ŠTATÚT SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

DÔLEŽITÉ – NEPREHLIADNITE !!!


Zmena štatútu prináša aj  zmenu v platení ďalšieho príspevku!!!

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov dňa 14. mája 2011 schválilo návrh zmeny Štatútu Slovenskej komory architektov, ktorý okrem iného prináša zmenu v platení ďalšieho príspevku. Dôvodom tejto zmeny bol pretrvávajúci a stále sa zvyšujúci počet členov, ktorí neuhradili riadne a včas základný a ďalší príspevok a tým spôsobovali nielen výpadky v príjmovej časti rozpočtu komory, ale aj zvýšené náklady spojené s administratívou a vymáhaním  nedoplatkov.

Prijatou zmenou sa mení spodná hranica ďalšieho príspevku v prípade oneskorenia s jeho úhradou a jej suma sa zvyšuje podľa obdobia, kedy k úhrade ďalšieho príspevku došlo nasledovne:
.
V zmysle čl. 12 ods.1 Ďalší príspevok je 1% základu dane z príjmov fyzických osôb za uplynulé  zdaňovacie obdobie:

    .

  • najmenej však 100 EUR, ak bol zaplatený do konca apríla,
  • .

  • najmenej 120 EUR, ak bol zaplatený do konca júna,
  • .

  • najmenej 150 EUR, ak bol zaplatený do konca septembra
  • .

  • a najmenej 180 EUR, ak bol zaplatený do konca roka, a najviac 600 EUR.
  • .

.
Táto zmena štatútu nadobúda účinnosť 1. 6. 2011.
.

Upozorňujeme preto členov Slovenskej komory architektov, ktorí ešte nezaplatili ďalší príspevok, že do 31. 5. 2011 je výška spodnej hranice ďalšieho príspevku 100 EUR, ale po tomto termíne  sa už v zmysle schválenej zmeny  štatútu výška spodnej hranica bude  zvyšovať.

Výška základného príspevku ostala zachovaná v sume 60 eur ako aj termín jej splatnosti ostal nezmenený, čiže  každoročne do konca apríla. Základný príspevok len v polovičnej výške budú v zmysle schválenej zmeny platiť už aj členovia s preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov

.

  Štatút Slovenskej Komory Architektov (128,4 KB, 835 hits)