STN 2017

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

po opätovnom vyjednaní  špeciálnych podmienok Slovenskou komorou architektov pre svojich členov s vedením Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave (ÚNMS SR) Vám opätovne ponúkame službu STN-online aj v roku 2017. Pre sprístupnenie služby je však potrebný minimálny počet  100 prihlásených záujemcov. ÚNMS SR rapídne zvýšil ceny pre individuálnych odberateľov, preto ak  počet prihlásených nebude dostatočný, cena za individuálny odber je takmer päťnásobná.

 

Prihlásenie:

Prihlášku na ročné predplatné noriem Vám zasielame v prílohe alebo ju nájdete na našej stránke www.komarch.sk – Normy STN. Prosím všetkých, ktorí majú záujem o túto službu ÚNMS SR a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi, aby sa prihlásili dodaním vyplnenej prihlášky a uhradením príslušnej sumy za odber obratom na úrad komory,  najneskôr 15.2.2017. Platí aj pre predplatiteľov služby v roku 2016. Služba sa automaticky neaktivuje.

 

Okruh sprístupnených STN:  

trieda 73 Navrhovanie a realizovanie stavieb, 74 Časti stavieb a triedu a skupina 01 34 Výkresy v stavebníctve, čo v súčasnosti predstavuje 1 688 STN;

STN  83 7018  Technológia  vegetačných  úprav  v krajine, technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu

STN  837019   Rozvojová a udržiavacia starostlivosť  o vegetačné plochy

STN  837015   Práca s pôdou

STN  837017  Trávniky a ich zakladanie

STN  837010   Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie      

   

Cena za prístup:

Podľa cenovej ponuky ÚNMS SR pre minimálny počet 100 predplatiteľov je pre jedného predplatiteľa cena ročného predplatného 34,50 € (prístup bez tlače), resp. 69,- € (prístup s tlačou).

STN budú predplatiteľovi sprístupnené v elektronickom formáte .pdf.  Pod prístupom s tlačou  sa rozumie jednorazové vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre jeden prístup. Vytlačené STN sú určené len registrovaným užívateľom; ÚNMS SR si vyhradzuje, aby sprístupnené STN ani ich časti neboli ďalej rozmnožované, rozširované, ani inak poskytované akýmkoľvek spôsobom tretím osobám.   

Demo-verziu produktu služby STN-online si môžete pozrieť na www.unms.sk.

 

JUDr. Viera Hanuláková

riaditeľka úradu

 

 

  STN prihláška 2017 (36,5 KB, 404 hits)

  STN - úhrada poplatku 2017 (325,7 KB, 432 hits)