Stretnutie predsedu ÚVO s predstaviteľmi Slovenskej komory architektov

Dňa 26. septembra 2017 sa v priestoroch úradu uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslava Hliváka so Slovenskou komorou architektov, ktorú zastupovali jej predseda Imrich Pleidel, člen predstavenstva Rudolf Žákovský a riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov Viera Hanuláková.

Na spoločnom stretnutí diskutovali o možnosti užšej spolupráce – okrem iného aj pri propagácii súťaži návrhov ako najvhodnejšej formy obstarávania architektonických služieb, ako aj o vytvorení spoločnej platformy. Úzka spolupráca úradu a Slovenskej komory architektov môže prispievať k šíreniu osvety, podpore vzdelávania či k legislatívnym úpravám v oblastiach spoločného záujmu.