Súťaž 13/2021 – súťaž návrhov Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí

Hlavné mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlasujú kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú výzvu na ponuku s návrhom s predmetom: „Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí“.

Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a účastníkmi podrobnejšie dopracované.

TERMÍNY:
– dátum úvodného zasadnutia poroty: 26. 03. 2021
predpokladané vyhlásenie súťaže: 10. 05. 2021
– lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. kolo: 23. 07. 2021, 17:00 hod.
– predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I. kolo: 30. 07. 2021
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. kolo: 13. 08. 2021
lehota na predkladanie súťažných návrhov – II. kolo: 25. 10. 2021, 17:00 hod.
– predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. kolo: 01. 11. 2021
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. kolo: 15. 11. 2021
predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 29. 11. 2021
– predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 13. 12. 2021
– predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom: 27. 12. 2021

RIADNI ČLENOVIA POROTY:
– nezávislí na vyhlasovateľovi:
  M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., autorizovaná architektka SKA
  Ing. Vladimír Sitta, autorizovaný krajinný architekt ČKA
  Ing. arch. Dušan Šimun
– závislí na vyhlasovateľovi:
  Ing. arch. Roman Žitňanský, autorizovaný architekt SKA za MIB
  Ing. arch. Peter Vaškovič, autorizovaný architekt SKA za MČ Karlova Ves

NÁHRADNÍCI POROTY:
– nezávislí na vyhlasovateľovi:
  Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, autorizovaný architekt SKA
  Mgr. art. Tomáš Tokarčík, autorizovaný architekt SKA

EXPERTI POROTY:
Ing. Emil Grman, obyvateľ mezonetového bytového domu
Mgr. Zuzana Ivašková / Mgr. art. Magda Kuchtová, ArtD., odd. kultúry za umelecké dielo
Ing. Zuzana Hudeková, PhD., za MČ Karlova Ves
Ing. arch. Štefánia Krumlová, architektka materskej škôlky v susedstve Jurigovho námestia
doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU Bratislava
Ing. Ján Kubovčák, Rosoft, rozpočtár

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

CENA A ODMENY:
1. Cena: 12.000,- €
2. Cena: 8.000,- €
3. Cena: 5.000,- €

1. Odmena: 2.025,- €
2. Odmena: 2.025,- €

Vyhlasovateľ uvádza, že odmenu bude udeľovať iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako traja účastníci, t. zn. štyria alebo piati účastníci.

Pomocné orgány poroty:
sekretár: Ing. arch. Lucia Adameková
overovateľ: Ing. arch. Ján Urban, Mgr. Ivan Pudiš

  Súťažné podmienky (729,3 KB, 151 hits)