Súťaž návrhov na ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z POPRADU.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa vypracovaného scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu.

Návrh expozície má akceptovať scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov, pri zachovaní. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17. januára 2020.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 14:00 hod. dňa 6. marca 2020.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 14.00 hodine 17. marca 2020.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 20. marca 2020.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 24. marca 2020.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 31. marca 2020.

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Eva Borecká PhD.
Ing. arch. Jakub Kopec

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
MArch. Samuel Netočný

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Pomocné orgány poroty:
Mgr.  Elena Bekešová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi,
Ing.  Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi.

Experti poroty:
Ing. Dagmar Olekšáková, náhradník člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 20 000 EUR bez DPH vrátane cien v súťaži návrhov. Predpokladané náklady na realizáciu expozície Kniežacia hrobka z Popradu sú 350 000 EUR s DPH.

Ceny:
1. cena: 3.500,- €
2. cena: 2.000,- €
3. cena: 1.500,- €

Sekretár súťaže:
Mgr. Elena Bekešová
tel.: +421 911 417 977; e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

  Výzva na predkladanie návrhov (138,6 KB, 317 hits)


  Súťažné podmienky - Kniežacia hrobka z Popradu (166,6 KB, 408 hits)