Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská

V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh. V rámci hlavných miest V4 má najnižší počet mestských nájomných bytov. Vedenie mesta aktívne vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Zadaním projektovej, verejnej urbanisticko-architektonickej, jednokolovej súťaže návrhov je vytvorenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu mesto vyžaduje, aby územie zhodnotil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požaduje okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku, verejný priestor a riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia.

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok                            21. 01. 2020
Lehota na komunikáciu s účastníkmi                                       21. 01. 2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov                            21. 01. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                      31. 01. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 07. 02. 2020
Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom                    31. 03. 2020

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Akad. arch. Ladislav Kuba autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA
MgA. Ondřej Synek autorizovaný architekt ČKA

Náhradník poroty:

závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Norbert Dvorčák autorizovaný architekt SKA

nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Michal Pulman

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Pomocné orgány poroty:
sekretár: Ing. arch. Marek Harčarík
overovateľky: Mgr. Alexandra Vičanová, Mgr. art. Katarína Máčková

Predpokladaná hodnota zákazky pri súťaži návrhov: 321 500,- EUR bez DPH

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 16 000,- €
2. cena: 10 000,- €
3. cena: 6 500,- €

Suma vyhradená na odmeny: 5 500,- €. Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pričom najvyššia odmena neprekročí 80,00 % zo sumy určenej na tretiu cenu.
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Predkladanie návrhov prebieha elektronicky. Účastníkom odporúčame registráciu do informačného systému a skúšku odoslania návrhu vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

  Súťažné podmienky - Terchovská (236,1 KB, 225 hits)

  Súťažné zadanie (479,3 KB, 233 hits)