Súťaž návrhov “Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia”

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“. Predmetom súťaže je riešenie vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota pri meste Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín. Ďalej riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia.

Porota:
Závislý na vyhlasovateľovi: Dušan Pacalaj, starosta obce Malá Lehota
Nezávislí́ na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Viktor Šabík, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Peter Podoba, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Tomáš Tornyos, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Eugen Guldan, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty:
Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Iveta Niňajová, PhD., poradca pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Roman Kerner, autorizovaný architekt SKA

Porota a vyhlasovateľ menujú expertov poroty:
Ing. Peter Farbiak, riaditeľ: ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy
Mgr. Žofia Buganová, výkonný riaditeľ OOCR Región Gron,

Ceny:
1. cena sa stanovuje vo výške 2 500,- Eur
2. cena sa stanovuje vo výške 1 500,- Eur
3. cena sa stanovuje vo výške 1 000,- Eur

Termíny:
Dátum vyhlásenia súťaže: 12. mája 2020
Lehota na podanie posledných otázok: 24. júna 2020
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi: 07. júla 2020 do 15:00 hodiny pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 14. júla 2020

Porota a vyhlasovateľ majú, v súvislosti hygienicko-epidemiologických opatrení proti Covid-19, právo na presun termínu na iný deň, pričom sa zaväzuje dodržať neporušenú anonymitu doručených návrhov.

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 29. júla 2020.

Doplňujúce informácie:
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov. Účastníkom
je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov a kto je oprávnený na činnosť podľa § 4 alebo § 4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru Švajčiarskej konfederácie.

  Súťažné podmienky (153,2 KB, 233 hits)