PRAHA: CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

 

Otevřená mezinárodní anonymní dvoufázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Vyhlašovatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2, zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem, tel: +420 236 001 111

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 26. 06. 2018 (15:00)

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč): 3 280 000,-

Předpokládaný termín vyhlášení 2. fáze: začátek srpna 2018

Předpokládaný termín hodnocení 2. fáze: začátek října 2018

 

Řádní členové poroty – závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6

Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

Řádní členové poroty – nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík

Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Peter Heath, Atkins Global, Londýn

prof. Ivan Reimann, Muller-Reimann architecten, Berlin

doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury

Náhradníci poroty – závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové

MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské

Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka

MgA. Marek Kopeć, IPR Praha

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Juraj Calaj

Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Přizvaní odborníci:

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA / FA ČVUT

Ing. arch. Petr Šichtanc / VŠCHT

  1. mal. Zora Grohmanová

Ing. Jan Špilar / dopravní specialista IPR Praha

Ing. Lukáš Tittl / dopravní specialista IPR Praha

Ing. arch. Kateřina Szentesiová / IPR Praha

Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Ladislav Urbánek / zástupci DPP a.s.

Ing. Ivo Novotný / zástupce ROPID

Ing. Pavlína Koutková, Mgr. Jiří Skalický / zástupci OPP – MHMP

Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Mgr. Jan Holeček / zástupci NPÚ

Ing. Radek Janoušek / specialista na odhad nákladů

 

Porota může v průběhu svého jednání požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků a znalců.

Sekretář soutěže: Mgr. Ing. Michaela Komárková, Kontakt: tel: +420 602 354 402, e-mail: soutezviteznenamesti@ipr.praha.eu

Podklady: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911