Centrálny mestský park Prešov

Súťažné podmienky pre urbanistickú súťaž „Centrálny mestský park Prešov

Mesto Prešov vyhlasuje ku dňu 30.5.2008 verejnú anonymnú urbanistickú súťaž pre spracovanie ideového návrhu pre  urbanistickú štúdiu „Centrálneho mestského parku Prešov“  podľa §§ 103 – 108 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 158/2006 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Identifikácia vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ: Mesto Prešov

Adresa: Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta

Kontaktné miesto: Odbor hlavného architekta mesta, Jarková 24, Prešov

Kontaktná osoba: Ing. arch. Helena Jacová, 051/ 3100 273

e-mail: helena.jacova@presov.sk

Sekretár súťaže: Ing. Jana Palková, 051/3100275

e-mail: jana.palkova@presov.sk

IČO: 003 276 46

Podľa obsahu a účelu: urbanistická

Podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná

Podľa počtu kôl: jednokolová

Podľa záväznosti pre verejného obstarávateľa: rozhodnutie poroty bude pre vyhlasovateľa záväzné

Určenie špecifického účelu použitia návrhu
Ideový návrh riešenia  „Centrálneho mestského parku Prešov“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov sa spracúva  za účelom získania  urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu. Centrálny mestský park je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia s funkciou bioklimatickou a hygienickou. Urbanistická štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre investičnú a projektovú prípravu územia Centrálneho mestského parku  Prešov.


Hlavným cieľom riešenia  je:

–  vytvoriť  urbanisticko-architektonický  návrh  riešenia  vymedzeného územia pre funkciu  Centrálneho mestského parku Prešov

–  navrhnúť koncepciu priestorového usporiadania vymedzeného územia s príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou, za účelom vytvorenia centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta.

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prešove Uzn. č. 130/2008 dňa 30.1.2008, územie vymedzené pre Centrálny mestský park  Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plochaurbanistickej zelene.


V zmysle VZN Mesta Prešov č. 168/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov pre danú funkčnú plochu sú stanovené nasledujúce regulatívy:

Hlavná funkcia:

Parky, parky so športovými zariadeniami, malé parkovo upravené plochy

Prípustná funkcia:

Základné zariadenia súvisiacej občianskej vybavenosti – rekreačné a športové zariadenia, stravovacie zariadenia, sprievodné bývanie v objektoch vybavenosti. Rekreačné aktivity vrátane príslušných objektov tvoriace vybavenosť parku /detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC/ úmerné veľkosti plochy.

Neprípustné funkcie:

ostatné druhy občianskej vybavenosti, administratíva, priemyselná výroba, dopravné zariadenia, poľnohospodárska výroba

Ostatné podmienky:

Zastavané  plochy  do  10%,  objekty   maximálne  dvojpodlažné   s   podkrovím. Zeleň má mať

prírodný  charakter,   podiel  domácich  druhov  má  byť   prevažujúci,  podiel   vysokej   zelene

maximálne    50%.   Plochy  môžu   byť  doplnené  o   pešie   chodníky  a   cyklistické   cestičky

s doplnkovými objektmi malej architektúry /prístrešky, lavičky a pod./.

Vymedzenie riešeného územia

Pre ideový návrh riešenia „Centrálneho mestského parku  Prešov“ je riešené územie vymedzené nasledovne:

–  z východnej strany: hranicou biokoridoru po ľavej strane toku Sekčov

–  z južnej strany:  obslužnou komunikáciou Ul. Pod Táborom, oplotením areálu HS PLUS, s.r.o., pozemkom spoločnosti  Glasko s.r.o.,

–  zo západnej strany: komunikáciou MK3 a koridorom železničnej trate

–  zo severnej strany: tokom rieky Sekčov a hranicou katastrálneho územia mesta Prešov

Plocha vymedzeného územia Centrálneho mestského parku Prešov je cca 31 ha.

II. c. 5   Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia

Nie sú  požiadavky na varianty a alternatívy riešenia.


Požiadavky na rozsah, obsah a formu súťažného návrhu

Súťažný návrh  bude dokumentovať nasledovné požiadavky :

 • riešiť širšie urbanistické vzťahy vymedzeného územia k ostatnému územiu, hlavné nástupy do centrálneho mestského parku z ul. Pod Táborom, Exnárovej, vedľajšie nástupy z Vihorlatskej ulice, Vodárenskej alt. Dilongovej ulice, záchytné parkoviská pri hlavných nástupoch
 • navrhnúť biotický – prírodný charakter parku, podiel domácich druhov má byť prevažujúci, podiel vysokej zelene maximálne 50% s odpovedajúcou občianskou vybavenosťou. Plochy majú byť doplnené o pešie chodníky a cyklistické  cestičky s doplnkovými objektmi malej architektúry /prístrešky, lavičky a pod./
 • v riešenom území navrhnúť základné zariadenia súvisiacej občianskej vybavenosti – rekreačné a športové zariadenia, stravovacie zariadenia, sprievodné bývanie v objektoch vybavenosti, rekreačné aktivity vrátane príslušných objektov tvoriace vybavenosť parku /detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC/ úmerné veľkosti plochy parku. Viacúčelové zariadenia aktívnej a pasívnej rekreácie mestského obyvateľstva, doplnkové zariadenia športové, kultúrne navrhnúť mimo kľudovú zónu parku vo vybavenostnom  centre.
 • zachovať zeleň pôvodných meandrov rieky Sekčov . Pri návrhu vychádzať z prírodných podmienok riešeného územia.
 • riešiť dostatočné vodné plochy ako súčasť centrálneho mestského parku, do riešenia zahrnúť vodný tok Sekčov
 • riešiť úpravy na ochranu pred hlukom od dopravných komunikácií / železničná trať, hlavné dopravné komunikácie/
 • v návrhu priestorovej a hmotovej skladby parku uplatniť princíp pohľadovej kompozície, tvorby priehľadov a akcentov
 • pri návrhu riešenia plôch trávnikov, umiestnenia kríkov  a skupín stromov zohľadniť nielen princíp priestorovej kompozície, ale aj faktor vegetačných období a ich farebného riešenia
 • v návrhu trasovanie parkových ciest, umiestnenia zariadení vybavenia parku uplatniť princíp logických prevádzkových vzťahov a špecifickosti  prostredia
 • v riešení zohľadniť trasovanie pešieho prepojenia z obchodného centra Sekčov (severná časť) do historického centra mesta ako hlavný východno-západný peší ťah.

Údaje o spôsobe a podrobnostiach spracovania návrhu

Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej a grafickej forme , ktorá zabezpečí trvalé zachytenia jeho obsahu. Súťažný návrh  bude obsahovať:

 • textovú časť – sprievodnú správu : max. 1 strana formátu A4
 • grafickú časť :
  • návrh urbanistickej koncepcie riešenia Centrálneho mestského parku Prešov prezentovaný formou ideového návrhu v rozsahu 1 výkres formátu A1 v M 1: 1000
  • axonometriu  alebo vizualizáciu navrhovanej hmotovo-priestorovej štruktúry

ako celku v M 1:2000

 • návrh ceny projektových prác (UrŠ, DÚR )

Grafická časť  bude spolu so sprievodnou správou vložená do tvrdého obalu formátu A3, ktorý bude uzatvorený. Na obale bude nápis “Súťaž návrhov – Centrálny mestský park Prešov – neotvárať“. Výkresy a sprievodná správa budú  označené tým istým nápisom. Obal, výkresy a sprievodná správa nesmú byť označené menami autorov ani žiadnou inou značkou z dôvodu zachovania anonymity. V prípade porušenia anonymity bude návrh zo súťaže vylúčený.

Vo vnútri tvrdého obalu  bude aj :

 • uzatvorená obálka s označením „Spiatočná adresa“ s uvedením adresy, na ktorú má byť návrh zaslaný v prípade, že nebude hodnotený.
 • uzatvorená obálka s označením „Autor“ , v ktorej bude meno a adresa autora, údaje potrebné na vyplatenie odmien, doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu V. súťažných podmienok a návrh ceny projektových prác.

Poznámka:

Cenu za zhotovenie UrŠ je potrebné stanoviť v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa honorárového poriadku SKA.

Okruh účastníkov

Súťaže sa môže zúčastniť neobmedzený počet účastníkov.

Podmienky účasti

Súťažné návrhy môže odovzdať len účastník, ktorý si prevzal súťažné podmienky.

Účastník predloží :

 • doklad o oprávnení podnikať – originál alebo úradne overenú kópiu autorizačného osvedčenia SKA , právnická osoba predloží aj výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci na poskytnutie služieb súvisiacich s predmetom súťaže (projekčná činnosť).

Lehota na prevzatie súťažných podmienok

Súťažné podmienky je možné prevziať osobne  na Mestskom úrade v Prešove,  sekretariáte Odboru hlavného architekta mesta , Jarková 24, III. poschodie, alebo požiadať vyhlasovateľa  o  zaslanie poštou v termíne do 30.6. 2008 do 15.00 hod.

Lehota na predkladanie návrhov

Súťažné návrhy je možné doručiť priamo do podateľne Mestského úradu v  Prešove, Hlavná  č. 73  v termíne do 31.7. 2008 do 15.00 hod. v uzatvorenom obale s označením  „Súťaž návrhov – „Centrálny mestský park Prešov“ -– neotvárať“.

Súťažný návrh zasielaný poštou musí byť podaný na poštovú prepravu v tej istej lehote t.j. do 31.7.2008 do 15.00 hod.. Táto skutočnosť bude na obale vyznačená. Obal zásielky nesmie byť označený spiatočnou adresou odosielateľa.

Lehota na vyhodnotenie súťaže návrhov

Súťažné návrhy budú porotou vyhodnotené v termíne do 18. 8. 2008.

Lehota na dodanie urbanistickej štúdie

Vyhlasovateľ požaduje dodanie urbanistickej štúdie v termíne do 30.9.2008.


Zloženie poroty

Členovia poroty:

Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, Phd.

Ing. arch. Vladimír Ligus , MsÚ Prešov, hlavný architekt mesta

Ing. arch. Stanislav Komár, MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta

Ing. arch. Viktor Tkačík, poslanec MsZ Prešov

Ing. arch. Helena Jacová, MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta

Ing. Oľga Balážová, MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta

Ing. Darina Sýkorová, MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta

Prizvaný odborník s hlasom poradným: Ing. Eva Semanová, Krajský pamiatkový úrad Prešov

Ostatní prizvaní bez práva hlasu: MUDr. Vasiľ Janko, poslanec MsZ Prešov, Mgr. Juraj Hurný, poslanec MsZ Prešov

Náhradník: Ing. arch. Katarína Štofanová, MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta

Overovateľ:  Ing. Pavel Tomčák

Sekretár súťaže: Ing. Jana Palková

Kritéria hodnotenia predložených návrhov

Porota vyhodnotí predložené urbanistické návrhy na základe týchto kritérií:

I.kvalita celkového urbanistického riešenia

kvalita navrhnutého funkčného využitia vo väzbách vnútri riešeného územia aj v širších vzťahoch

kvalita návrhu dopravy

reálnosť návrhu

II. cena urbanistickej štúdie.

Kritéria hodnotenia vyjadrené percentami:

I.    70%

II.   30%

Spôsob hodnotenia:

Porota stanoví poradie predložených návrhov podľa uvedených kritérií, ktoré vynásobí  váhovosťou jednotlivých kritérií. Súčet váhovosti (najnižšia hodnota až najvyššia hodnota) stanoví poradie.


Rozhodnutie poroty

Je pre vyhlasovateľa záväzné a účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo jeden z víťazných , sa zadá zákazka na dodanie urbanistickej štúdie podľa § 58 ods. 1 písm. h) zákona rokovacím konaním bez zverejnenia. Urbanistická štúdia bude vypracovaná v súlade s § 3, ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 55/5002 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pokynmi vyhlasovateľa na jej dopracovanie.


Ceny a odmeny
V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny.

1. cena : 40 000,- Sk
2. cena : 25 000,- Sk
3. cena : 15 000,- Sk

Všetkým účastníkom , ktorí splnili súťažné podmienky, bude vyplatená režijná odmena vo výške 10 000 Sk.