Cintorín s krematóriom v Prievidzi

Mesto Prievidza Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 19. mája 2007, v znení platnom ku dňu vyhlásenia súťaže,  s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka

ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ CINTORÍN S KREMATÓRIOM  V PRIEVIDZI

 

1.1. Vyhlasovateľ

MESTO PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14

971 01 Prievidza

1.2. Spracovateľ Súťažných podkladov

Bc. Edita Mrázová

Mestský úrad v Prievidzi, Ul. Hollého č. 2, 971 01 Prievidza

tel.: 046/ 517 96 03

E-mail: msu.mrazova@prievidza.sk

1.3. Sekretár súťaže

Bc. Edita Mrázová

Mestský úrad v Prievidzi, Ul. Hollého č.2, 971 01 Prievidza

tel.: 046/ 517 96 03

fax.: 046/ 542 34 74

E-mail: msu.mrazova@prievidza.sk

1.4. Overovateľ súťažných návrhov

Ing. arch. Vladimír Falat

tel.: 046/ 517 96 00

E-mail: msu.falat@prievidza.sk

2. PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE

2.1. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je spracovanie návrhu architektonického riešenia komplexu nového Cintorína s krematóriom pre Mesto Prievidza. Nový cintorín bude umiestnený v lokalite Pod Banskou, ktorá sa nachádza na okraji mesta. Lokalita je vymedzená z JV cestou I. triedy č. 50 v smere na Handlovú z JZ existujúcou zástavbou – záhradkárskou osadou, zo SZ pozemkom železničnej trate Prievidza – Handlová a so SV lesným porastom. Územie je svahovité so sklonom 8 – 27 % so Z až SZ orientáciou svahu.

V júni 2003 bola  spracovaná zmena č. 7 ÚP-SÚ Prievidza – Nový cintorín, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.17/04 zo dňa 12.05.2004.

2.2. Účel a poslanie súťaže

Účelom a poslaním súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch. Ide o:

– najvhodnejšiu  koncepciu dotvorenia priestoru nového cintorína

– optimálne dispozičné a hmotovo – priestorové riešenie stavby nového cintorína vrátane

stvárnenia exteriéru,

– architektonické riešenie Domu smútku s krematóriom

2.3. Podmienky zadania zákazky

S účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo s niektorým z účastníkov, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou, bude podľa Zák. č. 25/2006 Z. z. rokovacím konaním bez zverejnenia uzavretá zmluva o dielo na vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie ( projekt pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt) a výkon autorského dozoru.

Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/92 Zb., ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu a bude spĺňať podmienky podľa § 26 Zák. č. 25/2006 Z. z.

3. DRUH SÚŤAŽE

3.1. Podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako architektonická.

3.2. Podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre vopred neurčený počet súťažiacich.

3.3. Jazyk súťaže

Jazyk súťaže je slovenský. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, podklady a dokumentácia o priebehu súťaže je a bude vyhotovovaná v tomto jazyku. V tomto jazyku prebieha aj dorozumievanie, vysvetľovanie a informácie medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť súťažný návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v návrhu súťažiaceho, ktorý je vyhotovený v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

3.4. Podľa počtu vyhlásených kôl

Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová.

4. ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE

– Úvodné zasadnutie poroty: 20. 5. 2008

– Vyhlásenie súťaže: 16. 6. 2008

– Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 23.09.2008 do 14:00 hod.

– Otváranie súťažných návrhov: 24. 9.2008 o 09:00 hod.

– Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže:  30.09.2008

– Lehota na vyplatenie cien a odmien:  29.10.2008

– Výstava súťažných návrhov: do dvoch mesiacov od dokončenia súťaže

Súťažný elaborát musí byť doručený najneskôr do 03. 9. 2008 do 14:00 hod. vyhlasovateľovi súťaže, na adresu:

Mesto Prievidza

Mestský úrad

Námestie slobody č. 14 (do rúk sekretára súťaže Bc. Edity Mrázovej, Ul. Hollého 2, č. dv. 4)

971 01 Prievidza

Neskôr doručené návrhy nebudú do súťaže zaradené.

Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú súťažný návrh poslať poštou, musia podať na poštovú prepravu súťažný návrh v lehote na odovzdanie súťažných návrhov, t.j. do 03.09.2008 do 14,00 hod. Dátum a čas odovzdania zásielky na prepravu musí byť potvrdený na poštovej sprievodke a avizovaný vyhlasovateľovi faxom alebo e-mailom (msu.mrazova@prievidza.sk) pri zachovaní anonymity odosielateľa – súťažiaceho.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

5.1. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý jednotlivec alebo kolektív, občan Európskej únie, s výnimkou osôb uvedených v bode 5.2,  ktorí vlastní oprávnenie na vykonávanie činnosti ( odborná spôsobilosť) podľa § 4 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb., v znení neskorších predpisov.

5.2. Osoby vylúčené zo súťaže

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré

–  vypracovali v návrhu súťažných podmienok kritéria výberu účastníkov alebo kritéria

hodnotenia návrhov,

–  sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, odbornými znalcami prizvanými súťažnou

porotou alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty,

–  overovali súťažné podmienky za Komoru slovenských architektov

–  sú blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej

v predchádzajúcich bodoch

5.3 Obmedzenie podľa bodu 5.2  sa nevzťahuje

na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré sú použité v súťažných podmienkach ako východiskový podklad súťaže alebo ako súťažná pomôcka.

5.4. Vyhlásenie súťaže

Súťaž bude vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania, na internetovej adrese Slovenskej komory architektov a na internetovej stránke mesta Prievidza.

11. MENNÝ ZOZNAM RIADNYCH ČLENOV POROTY A ICH NÁHRADNÍKOV

11.1. Členovia poroty

Porota má päť riadnych členov a dvoch náhradníkov a bude zasadať, rokovať a rozhodovať v tomto zložení:

riadni členovia poroty

Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a RR mesta Prievidza

Ing. arch. Stanislav Mečiar, vedúci oddelenia územného plánovania, ŽP a RR;

Ing.arch. Rudolf Žákovský, SKA

Ing.arch. Jozef Šoltés, SKA

Miroslav Dvonč, konateľ spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč, s.r.o. Partizánske – Veľké Bielice

náhradníci

Ing. Milan Dérer, zástupca primátora mesta Prievidza;

Ing. arch. Jaroslav Janes, autorizovaný architekt

Rozhodnutie poroty bude konečné a nie je možné proti nemu sa odvolať. Porota si v prípade potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu ďalších expertov.

CENY, ODMENY A NÁHRADY PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE

Ceny

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v slovenských korunách. Ceny a odmeny v zmysle zákona č. 595/2003 Zb., udelené v súťaži sú pred zdanením.

Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.

V súťaži návrhov budú udelené nasledovné ceny pred zdanením:

1. cena sa stanovuje vo výške 200.000,- Sk

(slovami: dvestotisíc korún slovenských),

2. cena sa stanovuje vo výške 120.000,- Sk

(slovami: jednostodvadsaťtisíc korún slovenských),

3. cena sa stanovuje vo výške 80.000,- Sk

(slovami: osemdesiattisíc korún slovenských),

Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie cien podľa hodnotenia návrhov a určenia poradia súťažných návrhov v hodnotení, celková suma však nesmie byť prekročená.