Námestie S. H. Vajanského v Martine

Súťažné podmienky verejnej anonymnej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHA mesta) v zastúpení Mesta Martin vyhlasuje ku dňu 19. 05. 2008 verejnú anonymnú ideovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie priestoru námestia S. H. Vajanského v Martine podľa § 847 – 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Súťažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení v rámci Mesta Martin boli  pred prvým úvodným zasadnutím poroty predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila listom č.  KA-223/2008 zo dňa 12.05.2008 a zároveň menovala do poroty súťaže zástupcov za SKA. Pred zverejnením súťaže sa uskutoční prvé úvodné zasadnutie poroty súťaže dňa 16.05.2008.  Vypísanie súťaže bude uverejnené v „Informáciách SKA“, vo „Forume Slovenských architektov“, na internetových stránkach SKA a Mesta Martin a v regionálnom periodiku „MY Turčianske noviny“.

ÚČEL A CIELE SÚŤAŽE

Námestie S. H. Vajanského bolo zrealizované na mieste pôvodnej historickej uličnej zástavby v období veľkej prestavby Martina po 2. svetovej vojne, keď mesto prudkým tempom rástlo reagujúc na rozvoj strojárskeho priemyslu. Na dnešnej ulici M.R. Štefánika v priestore dnešného námestia stal dom, v ktorom S.H. Vajanský býval. Pamätná tabuľa je pripomienkou tohto miesta. Prvé úvahy o vybudovaní námestia vznikali v 50-ych rokoch.

Zásady samotného situovania a riešenia námestia ako zhromažďovacieho priestoru navrhol v územnom pláne Ing. arch. Ján Pelnář. Zastavovacia štúdia námestia bola vypracovaná v roku 1958  ako súčasť objektu Domu kultúry. Ten bol zrealizovaný v roku 1964 podľa projektu Antona a Gabriely Cimmermannovcov a tvorí severnú stranu námestia. V roku 1972 bola na urbanistické riešenie námestia vypísaná súťaž a najvyššiu cenu získal návrh kolektívu architektov v zložení: Matušík, Bahna Minárik, Valach.  Na základe výsledkov súťaže sa realizovala úprava námestia v rokoch 1973-74 s fontánou (autori: akad. sochár R. Langer, Bahna Minárik). Námestie sa budovalo postupne a na južnej strane námestia vo väzbe na Ul. V.P. Tótha sa v rokoch 1967-1974 postavil dom služieb architektov Matušíka, Németha a Struhařa. Východnú stranu námestia tvorí 8 podlažný objekt Mestského a Obvodného úradu (pôvodne Okresný národný výbor) postaveného podľa projektu Ing. Zdenka Doležala (realizácia v rokoch 1967 – 1973). Západnú stranu námestia tvorí Ul. M.R. Štefánika a  komplex Neografie a.s.  Z obdobia výstavby vyššie spomínaných objektov pochádza aj realizácia úprav priestoru námestia S.H.Vajanského.

Zrealizované námestie má dodnes zachované nesporné urbanistické a architektonické kvality.  Matušíkov objekt domu služieb, dnes Obchodný dom Fix a Dom kultúry Strojár manželov Cimmermannovcov si zachovali pôvodnú architektúru (našťastie s minimálnymi zásahmi) a vytvárajú kvalitný priestor v centre mesta. Dominantou námestia je v jeho strede situovaná fontána. Samotný priestor je tvorený výškovo rozdielnymi plochami v zásade centricky klesajúcimi k jeho stredu.  S výnimkou južnej strany kulisu námestia po jeho obvode tvoria vysoké stromy. Námestie S.H.Vajanského je stále atraktívne pre obyvateľov, ale neuspokojuje už súčasné potreby a nároky mesta na kvalitu vybavenia verejných priestorov. Ako jeden z mála priestorov v meste má tento priestor predpoklady o.i. na vybudovanie podzemných parkovacích priestorov  aj pre širšie chápané mestské centrum.

Cieľom tejto ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie  variantných  ideových návrhov na riešenie a možnú prestavbu územia tvoreného ulicami V.P. Tótha, M.R. Štefánika (ulica spájajúca námestie Vajanského s historickým centrom – pešou zónou), Záborského a obslužnou komunikáciou Mestského úradu, ktoré spolu s objektmi situovanými popri nich vytvárajú dnešné Vajanského námestie. Dôraz sa kladie na komplexnú kvalitu riešenia vymedzeného územia a jeho ústredného priestoru – Námestia S.H.Vajanského.

Vypisovateľ ÚHA mesta a Mesto Martin od súťaže očakáva získanie ideových návrhov na prestavbu štruktúry námestia a jeho prepojenie s pešou zónou na juhu a s areálom Memorandového námestia na západe a ďalej  možnú implantáciu nových hmotovo-priestorových vzťahov  v súčasnej urbanistickej štruktúre centra mesta. Riešenie dopravnej obsluhy, peších a cyklistických trás prechádzajúcich cez alebo po obvode námestia a ich napojenie na dopravné komunikácie vyššieho radu  vedené  riešenou zónou v kontexte mesta.

Výsledky súťaže budú podkladom pre určenie základných zásad a zámerov prestavby riešeného územia a pre následnú realizáciu prestavby námestia v centre mesta Martin. Cieľom je rokovanie o podpise Zmluvy o dielo a pokračovanie  prác na projektovej dokumentácii stavby na základe odporúčania poroty podľa výsledkov súťaže.  Výsledkom súťaže na základe odporúčaní poroty môže byť aj vyhlásenie druhého kola súťaže pre doriešenie niektorých otázok a problémov územia, ktoré by bolo vhodné a potrebné overiť ďalším kolom súťaže medzi porotou určenými súťažiacimi z radov ocenených.

VYPISOVATEĽ SÚŤAŽE A JEHO IDENTIFIKÁCIA

Názov organizácie: Útvar hlavného architekta mesta Martin

IČO: 36132543,  DIČ: 2020956762

Číslo účtu: 46433 362/0200, VÚB pobočka Martin

Sídlo organizácie: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Telefón/Fax: +421/0/43-4132966, 4239844

mobil: +421/0/903 442 191

e-mail: sottnikova@martin.sk

PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je ideové urbanisticko-architektonické riešenie samotného priestoru Námestia S.H. Vajanského a jeho väzieb na ostatné priestory a zóny mesta a hlavne na Mestskú pamiatkovú zónu (MPZ) a jej historické centrum (HC). Od jeho realizácie v 60-ych rokoch minulého storočia sa jeho architektonické a urbanistické riešenie  nezmenilo (až na maličkosti v drobnom mestskom mobiliári). Podľa platných územnoplánovacích dokumentácií si má tento priestor súčasnú funkciu ponechať aj do budúcna, vyžaduje však radikálnejšiu zmenu zodpovedajúcu súčasným trendom a významu v meste. Väzby Nám. S.H. Vajanského na dopravné komunikácie a územno-priestorové a funkčné väzby na samotnú výstavbu v okolí námestia vytvárajú predpoklad situovania podzemného 1 – podlažného parkoviska. Podrobne budú požiadavky a nároky vypisovateľa na riešenie súťažného návrhu uvedené v článkoch 17. Problematika riešeného územia a  18. Požiadavky na riešenie.

V návrhu spracovanom na úrovní urbanistickej štúdie, resp. ÚPN-Z je potrebné riešiť celý priestor určený na riešenie v súťaži. Riešené územie predstavuje časť centra mesta v ochrannom pásme MPZ a tvorí ju zástavba realizovaná poväčšine v 60 – 70-ych rokoch minulého storočia. Je vymedzené ulicami: Hviezdoslavova z východu,  V.P. Tótha z juhu, M.R. Štefánika zo západu a Záborského zo severu. Priestor medzi Hviezdoslavovou ulicou a budovou Mestského úradu je súčasťou riešeného územia z dôvodu potreby doriešenia dopravnej obsluhy námestia.


POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

Predmetom súťaže návrhov je  ideové urbanisticko–architektonické riešenie prestavby Námestia S.H. Vajanského v Martine s dôrazom na riešenie jej ústredného priestoru plochy námestia a jeho prepojenie na priestory MPZ – pešiu zónu historického centra a na celé centrum mesta vrátane prepojenia s Memorandovým námestím. Cieľom je získanie variantných ideových návrhov na jeho rekonštrukciu a prestavbu a možnú implantáciu nových hmotovo-priestorových vzťahov v jestvujúcej zástavbe a urbanistickej štruktúre. Cieľom je tiež získanie variantných návrhov na riešenie parkovania v podzemných priestoroch pod  riešeným námestím vo väzbe na dopravnú obsluhu územia a vychádzajúci  z dopravno-obslužného systému centra mesta.

TERMÍNY SÚŤAŽE
Prvé  úvodné zasadnutie poroty: 16. 5. 2008

Vyhlásenie súťaže: 20. 5. 2008

Vyzdvihnutie súťažných podkladov: do 13. 6. 2008 do 1000hod.

Konzultačný deň s prehliadkou riešeného územia:13. 6. 2008  o 1030 hod. so stretnutím na ÚHA mesta Martin, v zasadačke MsÚ č. 105

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov do rúk sekretára súťaže na ÚHA mesta Martin: 15. 7. 2008 do 1400 hod.

Otváranie súťažných návrhov 18. 7. 2008  o 1000 hod.

Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 22. – 23. 7. 2008

Lehota na vyplatenie cien a odmien:do 23. 08. 2008

Výstava súťažných návrhov: do troch mesiacov od ukončenia súťaže.

Súťažný elaborát musí byť doručený najneskôr 15. 07. 2008  do 1400 hodiny vypisovateľovi súťaže, do rúk sekretára súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej, na Útvare hlavného architekta mesta Martin, zasadačka č. dverí 425 – 4. poschodie. Neskôr doručené návrhy nebudú do súťaže zaradené.

Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú súťažný návrh zaslať poštou,  musia podať na poštovú  prepravu súťažný  návrh v lehote na odovzdanie  súťažných návrhov, t.j.       do 15. 07. 2008 do 1400 hodiny. Dátum a čas odovzdania zásielky na prepravu musí byť potvrdený na poštovej sprievodke a avízovaný vypisovateľovi faxom, alebo e-mailom (sottnikova@martin.sk)  pri zachovaní anonymity odosielateľa – súťažiaceho.

POROTA SÚŤAŽE

 1. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD, predseda poroty
 2. Mgr. art. Róbert Dúbravec, podpredseda poroty
 3. Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
 4. Ing. arch. Drahomíra Dobrotková – za SKA
 5. Ing. arch. Martin Drahovský
 6. Ing. arch. Michal Gaj st.
 7. Ing. arch. Zoltán Holocsy
 8. Ing. arch. Marta Kropiláková
 9. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD.

Náhradníci v poradí:

 1. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová
 2. Ing. arch. Denisa Valašková
 3. Akad. arch. Milan Jesenský

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa  nasledujúcich kritérií  na hodnotenie súťažných návrhov:

1. Kvalita riešenia námestia v kontexte s centrálnou zónou mesta vrátane dopravy a dopravnej obsluhy

2. Kvalita urbanisticko-architektonického riešenia priestoru Námestia S. H. Vajanského

CENY A ODMENY

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v slovenských korunách bez DPH a pred zdanením. Ceny a režijné odmeny si zdania súťažiaci.

Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.

V súťaži návrhov budú udelené následovné ceny:

 1. cena 150 000,-Sk,
 2. cena 90 000,-Sk,
 3. cena 60 000,-Sk.

Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie cien podľa hodnotenia návrhov a určenia poradia súťažných návrhov v hodnotení, celková suma určená na ceny však nesmie byť prekročená.

Porota môže po dohode s vypisovateľom udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 150 000,- Sk. Najvyššia udelená odmena môže byť  maximálne vo výške 48000,- Sk, pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota.