Pamätníky obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY ARCHITEKTONICKO – VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Mesto Košice vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 18. mája 2007, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka VEREJNÚ ANONYMNÚ VÝTVARNO – ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ s predmetom riešenia: Pamätníky

obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je ideové architektonicko – výtvarné riešenie priestoru časti Hlavnej ulice v Košiciach pre pamätníky obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989.

Účel a poslanie súťaže Účelom a poslaním súťaže je na mieste/miestach viažucich sa k daným udalostiam vytvoriť výtvarné dielo/diela v architektonickom kontexte, ktoré bude/budú pripomínať            tieto udalosti.

DRUH SÚŤAŽE

Podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako  výtvarno – architektonická

Podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná

Jazyk súťaže

Jazyk súťaže je slovenský, návrhy môžu byť podané aj v českom jazyku

Podľa počtu vyhlásených kôl

Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová

Vymedzenie  územia širších vzťahov  a požiadavky na ich riešenie

Širšie vzťahy daného územia predstavujú vizuálne kontaktné možnosti územia a to  zo severu čiaru prechádzajúcu Erbom mesta Košice v parku za pódiom Južnej brány, z juhu hranicu námestia Osloboditeľov a Hlavnej ulice a z východu a západu hranice hlavnej ulice s priľahlými ulicami.

Vo výkrese širších vzťahov súťažiaci znázornia vlastný ideový návrh optimálneho zapojenia miesta v nadväznosti na zástavbu centra mesta, ideové a vizuálne väzby a ďalšie prípadne potrebné funkčné plochy. Navrhnú pripojenie miesta na dopravný systém mesta. Vhodné riešenie nástupov, plôch a väzieb pre prípadné kladenie vencov respektíve iné pietne pripomienkové udalosti. Návrh bude vychádzať z architektonického riešenia hlavnej ulice, ale nevylučuje sa aj jeho lokálna zmena.

Vymedzenie riešeného územia a požiadavky na jeho riešenie

Riešené územie je územie medzi objektami na Hlavnej 7 v Košiciach (Dexia banka) a objektom na Hlavnej 10 (Vedecká knižnica). Riešenie je možné situovať aj na dané objekty za podmienky rešpektovania pamiatkovej ochrany objektov. Riešenie môže pojednávať oba pamätníky spoločne, samostatne jednotlivé pamätníky a pripúšťa sa aj riešenie iba jedného pamätníka.

Ceny

1. cena sa stanovuje vo výške  150 000,– Sk (4 979,09 €)

2. cena sa stanovuje vo výške  100 000,- Sk (3 319,39 €)

3. cena sa stanovuje vo výške  50 000,- Sk (1 659,70 €)

Konverzný kurz 1 € = 30, 126 SKK

Odmeny

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške  150 000,- Sk  (4 979,09 €).

Dátum vyhlásenia súťaže

Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 21. 8. 2008

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi sa stanovuje na 3. november 2008

(ZÁROVEŇ VÁS CHCEME UPOZORNIŤ, ŽE V INFORMÁCIÁCH SKA 10/2008 SME ZVEREJNILI NESPRÁVNY DÁTUM ODOVZDANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV A TO  10. NOVEMBRA 2008. Správny dátum odovzdania súťaž. návrhov je 3. novembra 2008)