Starý most cez Dunaj v Bratislave

SÚŤAŽ NEBOLA VYHLASOVATEĽOM NAKONIEC VYHLÁSENÁ.

Bratislava hlavné mesto SR pripravuje vyhlásenie súťaže, v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 18. mája 2007, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon podľa Občianskeho zákonníka VEREJNÚ  ANONYMNÚ MEDZINÁRODNÚ URBANISTICKO –  ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ s predmetom riešenia STARÝ MOST CEZ DUNAJ V BRATISLAVE

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je návrh urbanisticko-dopravného a architektonicko-konštrukčného riešenia mosta cez Dunaj na mieste existujúceho Starého mosta vrátane nevyhnutných úprav predmostí. (var. ľavobrežného predmostia )

Účel a poslanie súťaže

Vybudovanie nového nosného koľajového systému mestskej hromadnej dopravy spájajúceho ľavobrežnú časť Bratislavy s pravobrežnou je podmienené zásadnou rekonštrukciou Starého mosta. Pri návrhu  je nevyhnutné splniť podmienky Dunajskej komisie na plavebné parametre Dunaja, ktoré znamenajú zvýšiť podchodnú výšku mosta o 1 940mm oproti súčasnému stavu a rozšíriť svetlú vzdialenosť medzi piliermi na min. 100m šírku plavebnej dráhy. Jestvujúcu oceľovú konštrukciu mosta je nutné odstrániť lebo nevyhovuje statickým požiadavkám.

Účelom súťaže je nájsť optimálne tvarovanie mostného telesa , ktoré bude vyhovovať  najvyšším estetickým nárokom a konštrukčnej logike a súčasne splní požiadavky na  dopravnú a pešiu prevádzku na moste ako aj nároky plavby po rieke.

SÚŤAŽE

Podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako  urbanisticko-dopravná a architektonicko-konštrukčná.

Podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako  verejná anonymná .

Jazyk súťaže

Jazyk súťaže je slovenský, český a anglický.

Podľa počtu vyhlásených kôl

Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok

1. Dokumentácia súčasného stavu mosta : Situácia, pôdorys, priečny a pozdĺžny rez, pohľad.

2. Komentár o histórii mosta.

3. Relevantná časť pripravovanej DUR : Situácia, pôdorys, priečny a pozdĺžny rez, pohľad.

4 .Podmienky Dunajskej komisie, hodnotenie využiteľnosti jestvujúcich pilierov.

5. Digitálny model terénu a zástavby vrátane rozostavaných a pripravovaných stavieb, historických dominánt a ďalších objektov charakteristických pre nábrežia.

6. Fotodokumentácia s vyznačením stanovíšť pre perspektívne zobrazenia mosta.

Sprístupnenie súťažných podmienok a podkladov

Súťažné podmienky a súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať osobne u vyhlasovateľa na adrese: Magistrát hlavného mesta SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 (Tel. ústredňa: 02/5935 6111).

ZÁVÄZNÉ POŽIADAVKY NA NÁVRH

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie má v časti toku a pravobrežného predmostia celkovú šírku 120m (60m symetricky na obe strany od osi súčasného mosta), na ľavobrežnom predmostí sa šírka zväčší na 120m na západ aj východ od osi mosta až po Vajanského nábrežie a Dostojevského rad. Riešené územie je po dĺžke ukončené na severe čiarou vedenou rovnobežne s nábrežím vo vzdialenosti cca 300m a z juhu čiarou vedenou rovnobežne s nábrežím vo vzdialenosti cca120m, celková dĺžka riešeného územia je potom cca 750m.

Požiadavky na riešenie  vyplývajúce zo širších vzťahov a územného plánu mesta

Ulice Vajanského nábrežie a Dostojevského rad popri svojom spoločenskom význame plnia významnú dopravnú funkciu ako súčasť vnútromestského dopravného okruhu. Navrhované nájazdy na Starý most musia túto skutočnosť plne rešpektovať. Križovatku na predmostí treba ponechať ako úrovňovú.

Požaduje sa rešpektovať uvažované  zvýraznenie spoločenskej funkcie Štúrovej ulice s obmedzením automobilovej dopravy na jednosmernú prevádzku v smere do Vajanského nábrežia. Prepojenie automobilovej dopravy zo Štúrovej ulice na Starý most nie je požadované. Súčasná autobusová mestská doprava bude zo Štúrovej ulice, Šafárikovho námestia a Starého mosta vylúčená.

Obojsmernú električkovú trať navrhovanú na Starom moste sa požaduje viesť do Štúrovej ulice. Súčasnú jednosmernú trať vedenú Vajanského nábrežím západo-východným smerom je treba obojsmerne pripojiť ku trati Štúrova – Starý most. Treba rátať s tým, že prejazd električky križovatkou predmostia bude svetelne riadený s prednosťou električky (bez čakania).

Na  petržalskej strane treba zohľadniť nutnosť plynulého výškového a polohového smerovania trasy električky aj vozidlovej komunikácie ku križovaniu ponad diaľnicu (resp. Einsteinovu ulicu).

Cyklistická trasa vedená po moste sa musí napojiť na hlavné cyklistické trasy celomestského a medzinárodného významu. Na ľavom brehu sú to :

• nábrežná trasa vedená po hrádzi, resp. ulicou Fajnorovo nábrežie,

• trasa v Štúrovej ulici,

• trasa v ulici Dostojevského rad.

Na pravom brehu povedie cyklistická trasa súbežne s električkou do centra Petržalky a túto trasu treba  napojiť na medzinárodnú Dunajskú trasu vedenú po hrádzi Dunaja.

Chodník pre peších sa napojí na nábrežné promenády na oboch brehoch a bude pokračovať v súbehu s vozidlovými komunikáciami do nadväzujúcich ulíc.

POŽADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

Súťažný návrh bude obsahovať nasledovné výkresy:

• Situácia v rozsahu riešeného územia v M = 1:2 000

• Pôdorys mostného telesa v M = 1:500

• Rezopohľad s pohľadom zo západu na východ v M = 1:500

• Pohľad východný v M = 1:500

• Tri charakteristické priečne rezy podľa výberu súťažiaceho v M = 1:200

• Tri perspektívne zobrazenia z určených stanovíšť

• Dizajnérsky detail súťažiacim vybraného prvku

• Voľné grafické alebo textové znázornenie hlavnej myšlienky návrhu

• Sprievodná správa s popisom priestorového usporiadania a  mosta, s aproximatívnym výkazom množstva materiálu  a návrhom montáže

Kritériá hodnotenia

• kvalita formovania mostného telesa, originalita jeho výrazu zodpovedajúca súčasným progresívnym konštrukciám

• vyjadrenie kontinuity v procese premosťovania Dunaja na tomto mieste

• kvalita prevádzky na moste a ľavobrežnom predmostí

• ekonomika navrhovaného riešenia

• realizovateľnosť mostnej konštrukcie a adekvátnosť technológie

Riadni členovia poroty

1. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., SKA

2. Mag. Arch. Francois Valentiny, SKA

3. Prof. Akad.arch.  Ján M. Bahna, SAS

4. Prof. Ing.arch. Miroslav Masák, SAS

5. Mgr. Denis Haberland, Krajský pamiatkový úrad

6. Prof. Eugen Chladný, SKSI

7. Ing. Miroslav Maťašík, SKSI

8. Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, Magistrát hl. mesta Bratislavy

9. Ing. arch. Vlado Hrdý, Magistrát hl. mesta Bratislavy

10. Prof. Albert Wimmer

Náhradníci v porote

1. Doc. Ing. Ľubomír Bolha

2. Doc. Ing. arch. Ladislav Kušnír

3. Ing. arch. Pavol Ižvold, MK SR

Ceny

1.cena sa stanovuje vo výške 15 000 eur (slovom pätnásťtisíc eur);

2.cena sa stanovuje vo výške   9 000 eur (slovom deväťtisíc eur);

3.cena sa stanovuje vo výške   5 000 eur (slovom päťtisíc eur).