Svätoplukovo nám. v Nitre

Mesto Nitra pripravuje vyhlásenie súťaže: verejná anonymná Urbanisticko-architektonická súťaž na Svatoplukovo nám. v Nitre, podľa zákona o verejnom obstarávaní, jednokolová.

Predmet súťaže: s cieľom získania optimálneho návrhu riešenia vymedzeného uzemia CMZ

Základným účelom je získať nové návrhy na funkčné využitie, priestorové a architektonické stvárnenie v danej lokalite. Návrhy by mali byť súčasne podnetmi a konkrétnymi impulzami pre realizáciu nových princípov a zásad tvorby kvalitatívne vyššieho mestského prostredia, už s uplatnením nového pohľadu na koncepciu centrálneho prostredia mesta.

Účel súťaže:

Základným účelom súťaže je získať nové návrhy urbanistov a architektov na funkčné využitie, priestorové a architektonické stvárnenie územia v danej lokalite. Tieto návrhy by mali byť súčasne podnetmi a konkrétnymi impulzami pre realizáciu nových princípov a zásad tvorby kvalitatívne vyššieho mestského prostredia, už s uplatnením nového pohľadu na koncepciu centrálneho prostredia mesta.

 

Hlavné ciele:

• prehodnotenie priestorovej skladby a funkčných plôch vymedzeného  územia navrhnutého v zmysle UPN CMZ

• návrh zhodnotenia územno-rozvojového potencialu Svatoplukového nám. v jeho fyzickej a tiež ideovej  časopriestorovej rovine

• získanie nových názorov na riešenie a dostavbu vymedzeného územia CMZ – hlavne jeho ústredného priestoru

• verejnou súťažou záskať urbanisticko-architektonický návrh najvhodnejšieho riešenia vymedzenej časti CMZ

• závery súťaže budú premietnuté do základných zásad – regulatívov) stanovených pre pokračovanie investičnej činnosti na Svatoplukovon námestí a nadvazný proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie na úrovni  zony

Vyhlásenie súťaže – september 2008

Ukončenie súťaže  – november 2008

Ceny:

1.cena 300 000 ,-  Sk (9958,18 ,- €)

2. cena 200 000 ,- Sk (6638,78,- €)

3. cena 100 000 ,- Sk (3319,40 €)

Konverzný kurz 1 € = 30, 126 SKK

Sekretár súťaže

Ing. Štefan Lančarič, Mestský úrad v Nitre, 4. poschodie, číslo dverí 405, 415, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Telefón: 037/ 6502310

E – mail: lancaric@msunitra.skmokrasova@msunitra.sk

Základné hodnotiace kritériá

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené najmä podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie súťažných návrhov:

a. kvalita urbanisticko – architektonického riešenia,

b. kvalita riešenia dopravy z hľadiska vzťahu predpokl. dopravných systémov,

c. kvalita riešenia priestoru Svätoplukovho námestia,

d. zohľadnenie požiadaviek na riešenie