Urbanistická súťaž na Námestie Romana v Trebišove

Spoločnosť Bussines Company s. r. o., Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov pripravuje vyhlásenie verejnej anonymnej urbanistickej súťaže na riešenie námestia Romana v Trebišove podľa §§ 103 – 108 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 158/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Požiadavky na riešenie

Optimalizácia (overenie) urbanisticko – architektonického priestorového riešenia ťažiskových území CMZ, pri maximálnom možnom rešpektovaní investičných zámerov vlastníkov pozemkov. Vytvorenie predpokladov a podmienok pre integrovanie pôvodného vývojového jadra sídla  v priestore jestvujúceho hotela Tokaj a pôvodného objektu KaSS  s cieľom formovania vnútornej nosnej sústavy centra, vytvorenie turisticky atraktívneho prostredia.

Vyhlasovateľ súťaže

Bussines Company s. r. o., Škultétyho ul., 075 01 Trebišov

Plánované vyhlásenie súťaže k 9. 12. 2008

Termín pre odovzdanie súťažných návrhov 16. 2. 2008 do 14:00

Plánované termíny súťaže

Úvodné zasadnutie poroty: 1. 12. 2008

Vyhlásenie súťaže: 9. 12. 2008

Vyzdvihnutie súťažných podkladov: 12. 12. 2008 do 10:00 hod.

Konzultačný deň s prehliadkou riešeného územia: 7. 1. 2009 o 10:00 hod.

(so stretnutím v zasadacej miestnosti MsÚ)

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov:16. 2. 2009 do 14:00 hod.

Otváranie súťažných návrhov: 19. 2. 2009 o 10:00 hod.

Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 23. 2.2009

Lehota na vyplatenie cien a odmien: 16. 3. 2009

Výstava súťažných návrhov: do troch mesiacov od dokončenia súťaže

Od 12. 12. 2008 budú súťažné podmienky k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke mesta Trebišov a u sekretára súťaže Ing. Roberta Vysokého.

Súťažné podmienky a podklady je možné vyzdvihnúť osobne alebo požiadať vyhlasovateľa – sekretára súťaže o ich zaslanie poštou v termíne do 7. 1. 2009 do 10:00 hod.

K nahliadnutiu:

Urbanistická štúdia „Severné námestie” ,

Projektová dokumentácia „Severné námestie III. etapa“

Sekretár súťaže

Ing. Robert Vysoký, Bussines Company

ul. Škultétyho, 075 01 Trebišov, e – mail: vitex@stonline.sk

Problematika riešeného územia

Riešené územie predstavuje ťažiskovú časť centra mesta sústredenú pozdĺž ulice M.R.Štefánika a spresnením hranice lokality.

Najpodstatnejšia premena mesta, ktorá sa udiala v 60 – tich až 70 – tich rokoch minulého storočia sa týkala hlavne foriem sídliskovej obytnej zástavby s individuálne umiestňovanými objektmi vybavenosti, s riešením CMZ, pôvodne formované severné námestie, resp. priestorovej referencie centra mesta. Mesto má námestie, absentuje v ňom dominantný prvok – centrum, ktoré je možné formovať hlavne využitím ešte nezastavaných plôch a v menšej miere aj dokompletovaním existujúcej zástavby. Súčasné námestia, predstavuje ústredný priestor v centre mesta z hľadiska jeho polohy a väzieb, avšak s nízkym stupňom urbanizácie. Úlohou mesta je v spolupráci s podnikateľskými subjektmi dobudovať priestor námestia, vrátane dokompletovania torza zástavby v severnej časti námestia.

Územie, ktoré je predmetom riešenia vo vyhlásenej verejnej súťaži, je charakterizované pôvodnou zástavbou v rozvoľnenej novodobej urbánnej štruktúre.

Z hľadiska potencionálnych možností je tento priestor predurčený na rozvoj centrálnej mestskej štruktúry. Opodstatnené je zhodnotenie uvedených území námestí v rámci centrálnej mestskej zóny ako centrum vybavenosti, ale aj dôležitý distribučný uzol vnútromestskej dopravy v jadrovom priestore mesta, s potrebou zosúladenia funkcií, hlavne dopravnej a vybavenostnej.