Mestský park Horné Lanice

Urbanistické riešenie územia „Mestský park Horné Lanice“

Mesto Zvolen vyhlasuje súťaž

Druh súťaže:
Predmetná súťaž je urbanistická, verejná anonymná, jednokolová, návrhová,
bez obmedzenia počtu účastníkov.

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického riešenia územia „Mestský park Horné Lanice“.

Účel súťaže:
Ideový návrh urbanisticko – krajinárskeho riešenia „Mestské parku Horné Lanice“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa spracúva za účelom získania najvhodnejšieho urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta Zvolen ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu. „Mestský park Horné Lanice“ je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia s funkciou bioklimatickou a hygienickou. Ideový návrh bude slúžiť ako podklad pre projektovú prípravu územia „Mestského parku Horné Lanice“.

Hlavným cieľom riešenia je:
vytvoriť urbanisticko – krajinársky ideový návrh riešenia vymedzeného územia pre funkciu „Mestského parku Horné Lanice“,
dotvoriť koncepciu priestorového usporiadania vymedzeného územia s príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou, za účelom vytvorenia viacúčelového oddychového centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta Zvolen s ohľadom na zachovanie a ochranu prírodnej zložky územia.

Súťažné podmienky a pomôcky budú účastníkovi poskytnuté na základe písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen najneskôr do 20. 11. 2009
Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 7. 12. 2009 o 15:00 hod.

Sekretárka súťaže:
Ing. Miroslava Ivanová,
MsÚ Zvolen, odbor územného plánovania
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Telefón: 045/ 530 32 61
Fax: 045/ 533 14 28
e-mail: mivanova@zvolen.sk

Cena za poskytnutie súťažných podmienok je 10,-€