Rekreačný areál Martinské hole

Predmetom súťaže je ideové urbanisticko-architektonické riešenie rekreačného areálu – Lyžiarske stredisko Martinské hole – Stráne v meste Martin.

Vyhlasovateľ: Pro Ski a.s.

Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Vyhlásenie súťaže: 26.1.2009

Odovzdanie súťažných prác do: 26.3.2009

Súťažné podklady:

Súťažné podmienky a súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať osobne u vyhlasovateľa na adrese: SIBAREAL, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava. Záujemcom budú Súťažné podmienky zaslané poštou alebo si ich môžu bezplatne stiahnuť nawww.komarch.sk v sekcii overené súťaže.

Súťažná porota:

(Riadni členovia poroty) Prof. Ing.arch. Peter Gál, PhD. – nominat SKA, Ing. arch. Tibor Varga, Ing. arch. Marián Záhorský, Mgr. art. Róbert Dúbravec – ÚHA mesta Martin, Ing. Rastislav Daníšek

(Náhradníci) Ing. Róbert Bartek, Ing. Marek Morgenštern

Ceny a odmeny:

1. cena sa stanovuje vo výške 6638,78 EUR / 200.000 Sk

(slovami: dvestotisíc Korún slovenských),

2. cena sa stanovuje vo výške 3319,39 EUR / 100.000 Sk

(slovami: jednostotisíc Korún slovenských),

3. cena sa stanovuje vo výške 1991,64 EUR / 60.000 Sk

(slovami: šesťdesiattisíc Korún slovenských).

Odmeny a náhrada režijných nákladov:

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 4979,09 EUR /150.000,- Sk (slovami: jednostopäťdesiattisíc Slovenských korún).

Kontakt:

Sekretár súťaže

Martin Záhorský

Tel.: 0907 843 637

E-mail: zahorsky@sibareal.sk

Ďalšie informácie na tejto adrese:

www.proski.sk