Urbanistické riešenie územia Zvolen – Západ – Bariny

URBANISTICKÉ RIEŠENIE ÚZEMIA ZVOLEN – ZÁPAD – BARINY

Mesto Zvolen  vyhlasuje podľa § 103 až § 108 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Súťažného poriadku SKA v platnom znení s rešpektovaním ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení  spúťaž návrhov  – Urbanistické riešenie územia Zvolen – západ – Bariny

(Súťaž bola overená SKA)

Druh súťaže: predmetná súťaž je urbanistická, verejná, anonymná, jednokolová, návrhová, bez obmedzenia počtu účastníkov.

Predmetom súťaže
je vypracovanie urbanistického riešenia územia Zvolen – západ – Bariny.
Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zvolen – západ – Bariny. Výsledok súťaže bude vyhlasovateľom použitý na obstaranie Územného plánu zóny „Zvolen – západ – Bariny“  v súlade s ustanoveniami autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení .

Súťažné podmienky a pomôcky budú účastníkovi poskytnuté na základe písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, 96001 Zvolen najneskôr do 5. 11.2009 do 15:00 hod.

Cena za poskytnutie súťažných podmienok je 10,- €

Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 25. 11. 2009 o 15:30 hod.

Sekretár súťaže:
Ing. Miroslava Ivanová
MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen
Telefón: 045/ 5303 261
Mobil: 0908 930 003
E-mail: mivanova@zvolen.sk