Generálna oprava a dostavba I. historickej budovy Matice Slovenskej

OZNAMUJEME,

že prišlo k zmene termínu vo vypísaní súťaže “Generálna oprava a dostavba I. historickej budovy Matice slovenskej v Martine”

Pôvodne plánovaný termín bol 12. 3. 2010. Termín vyhlásenia súťaže je odložený a nový bude včas oznámený.

Predmet súťaže: Predmetom súťaže je spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie existujúceho objektu pamätnej I.historickej budovy Matice slovenskej, Národnej kultúrnej pamiatky číslo ÚZKP 573/1, a jeho nová dostavba  na pozemku č.p.740, k.ú.Martin. Súčasťou návrhu je aj koncept obnovy matičného parku (Národná kultúrna pamiatka č. ÚZKP 573/4). Cieľom návrhu je vytvorenie moderného multifunkčného múzejného centra so službami pre návštevníkov, spočívajúci predovšetkým v rozšírení zázemia o prezentačné priestory a služby, modernizácia a rozšírenie výstavných priestorov a s nimi súvisiaceho zázemia, preriešenie zelene na pozemku, a celkové intenzívnejšie zapojenie objektu do kultúrneho diania s celoslovenskou pôsobnosťou.

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin

Sekretár súťaže Ing. arch.Vanda Krčiková, sutazms@gmail.com

Druh súťaže

Architektonická súťaž o návrh, verejná, jednokolová.

Vyzdvihnutie súťažných podmienok a podkladov

Pre získanie súťažných podmienok zašle záujemca v termíne 12.-30.3.2010. písomnú žiadosť sekretárovi súťaže, a to prostredníctvom elektronickej pošty na sutazms@gmail.com. V žiadosti záujemca uvedie presnú doručovaciu adresu, na ktorú mu bude dokumentácia doručená v elektronickej podobe na CD prostredníctvom Slovenskej pošty.

Členovia poroty

Ing. arch. Lubor Sladký, Ing. arch. Martin Pavelek, Ing. Miloš Dudáš, CSc., Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. art. Robert Dúbravec, Mgr. art. Martin Uhrík, PhD., PhDr. Jozef Beňovský

Termín vyhlásenia súťaže 12. marca 2010.

Termín odovzdania súťažných návrhov 4. jún 2010.