Hotel v Banskej Bystrici

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice na Kapitulskej ul. v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvislostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje architektúra múzea.

Vyhlasovateľ: Sophistic Investment a. s.,
Horná 23, P. O. Box č. 34
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/ 416 62 77

Sekretárka súťaže: Mgr. Elena Farkašová
tel.: 0911 225 770
email: farkasova@sophi-invest.sk

Súťaž sa vyhlasuje ako urbanisticko-architektonická, ako verejná a anonymná, dvojkolová

Sprístupnenie ďalších informácií TU

Súťažné podmienky a podklady si môžu súťažiaci prevziať osobne alebo vyžiadať poštou u vyhlasovateľa na adrese Horná 23, 97401 Banská Bystrica alebo si ich bezplatne môžu stiahnuť z internetovej stránky www.sophi-invest.sk po registrácii a zaviazaní sa použiť podklady výlučne pre účely súťaže a to do 30. 4. 2010

Riadni členovia poroty:
Ing. Imrich Boľoš, Dipl. Ing. arch. Ondrej Kramár, prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., Ing. arch. Michal Gaj st., Ing. arch. Vladimír Tomala

Náhradníci:
Ing. arch. Ján Komrska PhD., Ing. arch. Ľubomír Keleman, Mgr. Veronika Šuchová

Ceny
1. cena 12 000,- eur
2. cena 7 200,- eur
3. cena 4 800,- eur

Odmeny:
Pre návrhy, ktoré priniesli pozoruhodné čiastkové podmety a riešenia sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1 500,- eur.

Termíny súťaže
– vyhlásenie súťaže 31. 3. 2010
– lehota k podaniu otázok 22. 4. 2010
– lehota k zodpovedaniu otázok 30. 4. 2010

Termín odovzdania súťaž. návrhov
v 1. kole 1. 6. 2010 do 17:00 hod.
v 2. kole 7. 9. 2010 do 17:00 hod.

v prípade osobného alebo kuriérneho odovzdania

V prípade podania súťaž. návrhu k poštovnej prerave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh podaný k poštovej preprave v rovnakom termíne. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky k poštovej preprave.