Sadovnícke riešenie mestského parku v Košiciach

URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ A SADOVNÍCKE RIEŠENIE REVITALIZÁCIE MESTSKÉHO PARKU V KOŠICIACH

Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):

Mesto Košice

Tr. SNP č.48/A

040 11  Košice

IČO: 00691135

http://www.kosice.sk

Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk

Kontaktné osoby: Ing. Viliam Beňo +421 55 6419314, Ing. Martin Vasko +421 55 6419363

Druh súťaže

Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 (súťaž návrhov) zákona o verejnom obstarávaní ako urbanisticko-architektonická-sadovnícka verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby  postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 4, odst. 3, písm. a)  zákona o verejnom obstarávaní  pôjde o zadanie  podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Predmet  súťaže

Predmetom súťaže návrhov je urbanisticko-architektonické a sadovnícke riešenie
revitalizácie Mestského parku v Košiciach.

Účel súťaže

Účelom súťaže je adaptácia Mestského parku v Košiciach na kvalitné parkové prostredie so zachovaním historických hodnôt parku.

Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov

1. cena vo výške 3.000  €

2. cena vo výške 2.000  €

3. cena vo výške 1.200  €

Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť  odmenu v max. výške  900 €,
pričom  celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 1.800 .

Poskytovanie súťažných podmienok:

Súťažné podmienky  si  môže záujemca  vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na  adrese vyhlasovateľa  uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr do  20. 9. 2010 do 14.00 hod. SEČ. Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke vyhlasovateľa  len na základe písomnej žiadosti. Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

Lehota na predkladanie súť. návrhov uplynie dňa: 4.10. 2010. do 14:00 hod. SEČ.

Opis predmetu súťaže

Mestský park sa nachádza v severovýchodnej historickej časti mesta na bývalom záplavovom území medzi Mlynským náhonom a hlavným tokom rieky Hornád. Má nepravidelný pôdorys, ktorý je výsledkom postupného vývoja. Plocha parku s verejnou zeleňou je cca 18ha. Z toho plocha športových plôch, ktoré dopĺňajú park v jeho severo-západnej časti je cca 3ha. Z týchto športových plôch časť tvorí Stará krytá plaváreň s priľahlým otvoreným 50m bazénom, športovými plochami a zázemím. Ďalšiu časť tvorí súkromný areál bývalého korčuliarkeho pavilónu s tenisovými kurtami a polyfunkčným domom. Súčasťou športových plôch je aj turistická ubytovňa na súkromnom pozemku. Cieľom súťaže je získať ucelený urbanistický názor na plochu vymedzenú Štefánikovou, Rumanovou, Svätoplukovou ulicou a Staničným nám. (viď príloha „riešené územie“). Plochy definované v územnom pláne pre šport nebudú predmetom budúceho plnenia (víťaz súťaže ich nebude ďalej projekčne riešiť). Z architektonického a sadovníckeho hľadiska je potrebné sa pri riešení sústrediť na plochy v územnom pláne definované ako plochy verejnej zelene.

Park je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. V súčasnej dobe sa pripravuje zápis parku do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Približný počet drevín v parku (stromov a krov) je 804ks (stav z roku 2008). V kolekcii drevín sa vyskytuje 55 taxónov. Najpočetnejšie zastúpené taxóny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Picea pungens, Picea pungens „Glauca“, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata a Tilia platyphyllos.

Funkcia parku

Mestský park s výraznými historickými hodnotami urbanizmu, historickej vzrastlej zelene a súborom zachovalých historických objektov. Kvalitné prírodné prostredie pre oddych, šport a estetické zážitky obyvateľov a návštevníkov Košíc.

Cieľové skupiny návštevníkov parku: rodiny, mládež, mamy s kočiarmi, návštevníci centra mesta, cestujúci železničnou a autobusovou dopravou, dôchodcovia, športovci, turisti, študenti SPŠ Stavebnej a geodetickej, a priľahlých škôl, ktorí park využívajú pre hodiny telesnej výchovy.

Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa www.kosice.sk/uz_planovanie.asp