Návrh urbanistickej koncepcie územného plánu obce Smolenice

Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov

1. Názov súťaže: NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SMOLENICE

2. Identifikácia vyhlasovateľa:
Obec Smolenice, ul. SNP 52, 919 04 Smolenice
spracovateľ súťažných podmienok:
RNDr. Milan Sabol, odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č. G 0124-029-2001
sekretár súťaže: Ing. Peter Zamborský, tel.: 033/5571 110, E-mail: zamborsky@smolenice.com

3. Stručný opis predmetu súťaže:
Predmetom súťaže je získať najvhodnejšiu urbanistickú koncepciu pre územný plán obce Smolenice. Účelom súťaže je súčasne zabezpečiť, aby autor tejto koncepcie ju formou služby previedol ako spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie obce.

4. Druh súťaže:
podľa predmetu riešenia: urbanistická
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová

5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa § 26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Účastník si môže súťažné podmienky prevziať osobne, alebo vyžiadať poštou na adrese vyhlasovateľa do 9. 11. 2011 do 12.00 hod. Poplatok za SP je 30,- EUR. Poplatok je možné zaplatiť v pokladni verejného obstarávateľa, alebo dobierkou na adrese záujemcu.

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Vestník pre verejné obstarávanie, www.smolenice.com, www. komarch.sk

8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 1000 euro
2. cena: 700 euro
3. cena: 500 euro

9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 20. 10. 2011
Termín odovzdania návrhov: do 23. 11. 2011 do 12.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 7. 12. 2011
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 7. 12. 2011
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže
Predpokladaná lehota zverejnenia súťažných návrhov: do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže

10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Branislav Lengyel (predseda poroty)
Ing. Róbert Gombár

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Pavol Gašparovič
Ing. arch. Dušan Marek
Ing. arch. Peter Matušica

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Dezider Kovács
Ing. Vladimír Polák
Ing. Viliam Kormúth

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – spracovanie Územného plánu obce Smolenice.

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:
12. októbra 2011 Overenie číslo: KA-445/2011