PARKHILL

LBG byty, spol. s r.o.

v y h l a s u j e

v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 19. mája 2007 v znení zmeny z 15.mája 2009, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 847, § 848 a § 849 Občianskeho zákonníka

VEREJNÚ ANONYMNÚ URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ
s predmetom riešenia

PARKHILL V BRATISLAVE – STARÉ MESTO

Dátum vyhlásenia súťaže: 25.9.2012.
Termín odovzdania súťažných návrhov: 30.11.2012 o 17.00 hod.

Sekretár súťaže

Ing. Valéria Podolská
Tel.: 0903 235 241
E-mail: podolska@lbgbyty.sk


  Vyhodotenie súťaže PARKHILL (15,4 KB, 1 341 hits)


  Informačný list suťaže návrhov Parkhill (39,0 KB, 1 909 hits)

  Súťažné podklady Parkhill (125,9 KB, 2 596 hits)