Bratislava – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Hlavné mesto SR Bratislava
vyhlasuje ku dňu 23.11.2013

súťaž návrhov podľa § 26 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov súťaž na vypracovanie ideového urbanistického riešenia centrálnej severo-južnej kompozičnej osi mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Registračný link: http://www.obstaravanie.bratislava.sk/bask/index.php?sp=16

Doplňujúce informácie: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039579