Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica – Šafárikovo námestie – Bosákova).

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže získať najvhodnejšie architektonicko-urbanistické riešenie obsahujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia. Účelom súťaže je vygenerovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky a zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 7.3.2016 do 16:00 hod.

Viac informácií nájdete na http://www2.uvo.gov.sk/vestník.

Súťažné podmienky

Informačný list