Cvernovka

súťaž_Cvernovka

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. vyhlásila ku dňu 5. 9. 2016 vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Cvernovka“, ktorej predmetom je návrh výstavby a prestavby už založenej zóny bývalého areálu podniku ľahkého priemyslu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) v miestnej časti Ružinov a jej dobudovanie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zámerom vyhlasovateľa je výstavba a prestavba dnes už len čiastočne využívaného areálu BCT s viacerými zariadeniami občianskej vybavenosti a bývania v zóne. Účelom tejto súťaže návrhov je výber najlepšieho ideového urbanisticko-architektonického návrhu a spracovateľa urbanisticko-architektonickej štúdie Cvernovka. Očakávaným výsledkom súťaže má byť nová atraktívna mestská zóna, ktorá by optimálne doplnila nové rozvíjajúce sa územie východného centra Bratislavy.

Vyzvaní účastníci predložia návrhy do 25.10.2017 do 14:00 hod.

Výstava súťažných návrhov je naplánovaná v mesiacoch február / marec 2017.

  Informačný list (331,7 KB, 684 hits)

  Súťažné podmienky (1,3 MB, 843 hits)


SKA na žiadosť vyhlasovateľa zverejňuje súťažné podmienky upravené vyhlasovateľom tak, aby neboli verejne dostupné údaje, obsahujúce obchodné a strategické dáta, ktoré sú prístupné len súťažiacim.