Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Spoločnosť H&G Invest s.r.o. vyhlásila ku dňu 14.12.2016 verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie „Obytnej zóny Hviezdoslavova Nitra“, ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru cca 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry na základe kritérií hodnotenia v zmysle bodu 13.1 súťažných podmienok. Návrh je potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia.

Ceny sa stanovili vo výške:

  1. cena: 6 000,- eur
  2. cena: 4 000,- eur
  3. cena: 2 000,- eur

Návrhy je možné odovzdať do 1. 3. 2017 do 16:00 hod.

Informácie o súťaži sú zverejnené aj na stránkach www.archinfo.sk a www.cka.cz. / výsledky súťaže nájdete tu: 

  Informačný list (365,3 KB, 802 hits)

  Súťažné podmienky (534,0 KB, 956 hits)