Šaľa – Jozefov

Mesto Šaľa vyhlásila ku dňu 25. apríla 2016 verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Šaľa – Jozefov“. Cieľom súťaže návrhov je získanie návrhu výstavby a  prestavby už založenej Športovo – rekreačnej zóny Šaľa v miestnej časti Jozefov a jej dobudovanie v zmysle Územného plánu mesta Šaľa v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-architektonickej štúdie športovo-rekreačného areálu s návrhom architektonických riešení letného kúpaliska s wellness centrom pre celoročné využitie a s využitím zdroja termálnej vody, ktorý sa nachádza priamo v areáli. Žiada sa doplniť vybavenosť areálu o penzión s kapacitou cca 60 lôžok, ktorý by mohol byť prepojený s wellness centrom s malým vodným svetom s prepojením na vonkajší otvorený 25 metrový bazén. Ďalej sa požaduje architektonický návrh zimného štadióna s kapacitou cca 300 divákov v časti areálu s otvorenou ľadovou plochou. Dôležité je vyriešenie dopravnej obsluhy a statickej dopravy so zohľadnením funkcie území, cez ktoré bude doprava vedená.

Účelom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanisticko-architektonickej štúdie Šaľa – Jozefov a objemovo-zastavovacích štúdií vyššie uvedených športovo-rekreačných stavieb. Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže na základe výsledkov priameho rokovacieho konania (§ 81 písm. h) a § 116 ods. 1), písm. a) zákona o verejnom obstarávaní) uzavrie zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie Urbanistickej štúdie Športovo-rekreačného areálu Šaľa – Jozefov a objemovo-zastavovacích štúdií požadovaných stavieb Penziónu, Wellness centra s letným kúpaliskom a Zimného štadióna.

Od súťaže vyhlasovateľ očakáva názory na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu vo väzbe na zastavané územie mesta a na plochy zelene pri Váhu, ktoré prinesie nové urbanistické, funkčné a architektonické kvality do územia a umocní jeho význam z hľadiska celého mesta Šaľa.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr do 17.6.2016 do 14:00 hod.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na www.sala.sk.

 

  Informačný list (108,5 KB, 641 hits)

  Súťažné podmienky (1,2 MB, 852 hits)