Rozšírenie mestského úradu v Senci (ukončená / výsledky zverejnené 30.10.2018)

Mesto Senec vyhlásilo dňa 27. júla 2018 architektonickú súťaž návrhov „Rozšírenie Mestského úradu v Senci“, ktorej predmetom je rozšírenie mestského úradu v Senci. Návrh by mal poskytnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude Mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúce bude dispozičné riešenie, ktoré má napomáhať prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.
Vyhlasovateľ: Mesto Senec
predpokladaná výška investície: 1 600 000 € bez DPH
maximálna hodnota nadväzujúcej zákazky: 121 900 až 143 360 € bez DPH
Termíny:
Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 07. 2018
Lehota na prevzatie súťažných podmienok: do 10. 10. 2018, 16:00
Lehota na komunikáciu s účastníkmi: do 10. 10. 2018, 16:00, v záujme hladkého priebehu sa odporúča najneskôr do 24. 09. 2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 10. 10. 2018, 16:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. 10. 2018
Ceny a odmeny:
1. miesto: 8 000 €
2. miesto: 5 000 €
3. miesto: 3 000 €
Odmeny: spolu do 2000 €
Porota:
Ing. arch. Rudolf Žákovský, nezávislý od vyhlasovateľa, predseda poroty
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, nezávislý od vyhlasovateľa, www.nzw.sk
MgA. Ondřej Synek, nezávislý od vyhlasovateľa, www.rearchitekti.cz
Ing. Rudolf Bittner, závislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Peter Sedala, závislý od vyhlasovateľa
Náhradníci poroty:
Mgr. art. Vít Halada, ArtD., nezávislý od vyhlasovateľa, www.nla.sk
Ing. Jarmila Répássyová, závislá od vyhlasovateľa
Ing. arch. Ondrej Marko, nezávislý od vyhlasovateľa, www.2021.sk
Súťažné podmienky nájdete v prílohe nižšie, alebo na stránke vyhlasovateľa.
sekretár súťaže: Ľubomír Kubička, VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, tel: +421 2 2090 2554, email: obstaravanie@vosk.sk