Promenáda na Šírave (súťaž ukončená, očakávanie výsledkov)

Košice Región Turizmus vyhlásil dňa 17.10.2018 krajinársko–architektonickú súťaž návrhov “Promenáda na Šírave”.

Predmetom súťaže je návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.

Účelom súťaže je výber spracovateľa projektovej dokumentácie pešej promenády na Zemplínskej šírave. Zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vyberie porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov ktorých návrhy vyberie porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou.

Zákazkou bude vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a jednostupňovej projektovej dokumentácie na stavebné konanie a uskutočnenie stavby. Vyhlasovateľ bude rokovať s víťazom súťaže návrhov o podmienkach zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 20.000 €.

Základné lehoty a termíny súťaže:
Úvodné zasadnutie súťažnej poroty sa uskutočnilo 24.09.2018 o 13:00 hod.
Dátum vyhlásenia súťaže: 17.10.2018.
Termín obhliadky je stanovený na 12.11.2018 a 13.11.2018, vždy o 9.30 hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi 12.12.2018 do 15:00 hod. pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu poštovou prepravou sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh preukázateľne podaný na poštovú prepravu v danom termíne.

POROTA:
Riadni členovia poroty – závislí na vyhlasovateľovi:
•    JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus
•    Ing. Ján Čuchran, starosta obce Kaluža

Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
•    Ing. arch. Ján Kukuľa, autorizovaný architekt SKA
•    Ing. Rastislav Mochnacký, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty
•    Ing. arch. Marián Pitka, autorizovaný architekt SKA

Náhradník poroty – závislý na vyhlasovateľovi:
•    Ing. Attila Török, marketingový manažér Košice Región Turizmus

Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi:
•    Ing. arch. Igor Teplan, autorizovaný architekt SKA

Prizvaný expert poroty s poradným hlasom:
•    Ing. Dušan Mydla, Slovenský vodohospodársky podnik

Ceny:
Vyhlasovateľ určil na ceny celkovú sumu vo výške 7.000 €. V súťaži návrhov budú udelené nasledovné ceny:
1. cena: 3.000 €
2. cena: 1.800 €
3. cena: 1.200 €

Sekretár súťaže:
Mgr. Martin Michálek, M.A.
tel.: 0905 533 562, email: martin.michalek@kosiceregion.com

súťažné podmienky – Promenáda na Šírave 201

nformačný list – Promenáda na Šírave 2018