Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj (odovzdanie súťažných návrhov ukončené 14.11.2018, výsledky zverejnené)

13Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 09.10.2018 verejnú súťaž návrhov ,,Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj“

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021 v Dubaji.

Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade s normami Spojených arabských emirátov, ktoré sú usporiadateľom Expo 2020 Dubaj a požiadavkami usporiadateľa, a to ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služby.

Úspešný návrh musí spĺňať technické a dizajnové požiadavky usporiadateľa, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných pomôckach v materiáloch „Self-Build Pavilions Guide“ a „Self-Build Pavilions Delivery Guide“. Súťažné pomôcky sú definované v bode 8. časti B. týchto súťažných podmienok.

Na základe výsledku súťaže bude vedené priame rokovacie konanie, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi vyhlasovateľom a účastníkom, ktorého návrh bol ocenený (postupnosť priameho rokovacieho konania je daná získaným miestom), pričom predmetom zmluvy má byť poskytnutie projektových služieb a inžinieringu (spracovanie realizačného projektu, vrátane vypracovania výkazu výmer, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby).  Predpokladaný termín dodania všetkých výstupov v rámci zákazky na poskytnutie služby je 70 dní.

POROTA:
Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Vladimír Rak – člen poroty, generálny komisár expozície SR na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Simona Čerešníková – členka poroty, riaditeľka odboru marketingovej komunikácie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Moravčík – člen a predseda poroty, autorizovaný architekt – člen Slovenskej komory architektov
prof. Ing. arch. Ján Stempel – člen poroty, autorizovaný architekt – člen Českej komory architektov
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka – člen poroty, autorizovaný architekt – člen Českej komory architektov

Náhradníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi:
Ing. Miroslava Valovičová, projektová manažérka – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
doc. Ing. arch. Antonín Novák, autorizovaný architekt – člen Českej komory architektov
Ing. arch. Ilja Skoček, autorizovaný architekt – člen Slovenskej komory architektov

Expert poroty:
prof. Ing. Boris Bielek, PhD., expert poroty na oblasť stavebníctvo – Slovenská technická univerzita v Bratislave

Lehoty súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 09.10.2018
Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť je 14.11.2018 do 10:00
Predpokladaný termín zverejnenia ocenených návrhov je 17.12.2018.

Vyhlasovateľ na základe rozhodnutia poroty udelí nasledovné ceny:
a) 1. miesto – 17 000,- EUR
b) 2. miesto – 10 000,- EUR
c) 3. miesto – 7 000,- EUR

Upozornenie:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa v súlade s § 187 ods. 8 ZVO do 18.10.2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50 § 54 a § 58 ZVO, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa ZVO na uverejnenie publikačnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile. 

Sekretár súťaže:
Mgr. Zuzana Holáková
tel. č.: +421 220769282
e-mail: zholakova@cratus.sk

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov pod číslom: 550-KA/2018 dňa 4.10.2018.

Vyhlásenie súťaže v Úradnom vestníku EU:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439833-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

Súťažné pomôcky:
https://www.mhsr.sk/ministerstvo/expo-dubaj-2020-1/verejne-obstaravanie

SÚŤAŽNE PODMIENKY
INFORMAČNÝ LIST