Revitalizácia námestia v Spišskej Belej (ukončená / výsledky zverejnené 25.07.2018)

 

Mesto Spišská Belá vyhlasuje dňom 09.04.2018 ideovú jednokolovú, urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov na riešenie revitalizácie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na priestorové súvislosti priľahlého prostredia.

Dátum vyhlásenia súťaže: 09.04.2018
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 01.06.2018 do 14.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 29.06.2018 do 14.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 16.07.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 25.07.2018
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 04.08.2018

Účastníkom súťaže môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, resp. skupina právnických alebo fyzických osôb, s minimálnym vzdelaním 1. stupňa v odboroch Architektúra, Urbanizmus, Pozemné staviteľstvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra. Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami.

Predseda poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jozef Šoltés

Riadni členovia poroty:
závislá na vyhlasovateľovi:
Ing. Helena Sarvašová
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Eva Wernerová
Ing. Eva Semanová
Ing. arch. Miloslav Dulík
Náhradníčka poroty:
nezávislá na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Daniela Maximová

Experti poroty :
Ing. Štefan Labuda – dopravný inžinier
Ing. arch. Pavol Jackovič – expert na ochranu pamiatkovej zóny Spišská Belá

 1. cena: 7.000 €; 2. cena: 5.000 €; 3. cena: 3.000 €

Na odmeny sa určuje suma 3.000 €. Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie cien a odmien podľa hodnotenia návrhov a určenia poradia súťažných návrhov v hodnotení, celková suma určená na ceny a odmeny však nesmie byť prekročená.

Sekretárkou súťaže je Bc. Mária Grichová tel.: +421 52 4680513, e-mail: grichova@spisskabela.sk

Sutazne podmienky – Revitalizacia namestia v Spisskej Belej
Informačný list_Spišská_Belá