Širšie centrum a Nám. sv. Egídia v Poprade (ukončená / výsledky zverejnené 18.10.2018)

 

Dňom 13.07.2018 vyhlasuje mesto Poprad verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Širšie centrum a Nám. sv. Egídia“.

Predmetom súťaže je vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. Účelom súťaže je nájsť optimálne riešenie, ktoré bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.

Lehoty súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 13.07.2018
Lehota na prevzatie súťažených pomôcok: do 01.10.2018 do 14:00 hod.
Lehota na zodpovedanie otázok účastníkov: do 24.08.2018
Lehota na predkladanie návrhov: do 01.10.2018 do 14:00 hod.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: do 12.10.2018
predpokladaná lehota na zverejnenie výsledkov súťaže: do 23.10.2018

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ján Komrska, CSc. (člen autorizačného výboru SKA, autorizovaný architekt SKA) predseda poroty
Doc. Ing. arch Petr Durdík (predseda AUÚP ČR, autorizovaný architekt ČKA)
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zástupca riaditeľa pre vedeckovýskumnú činnosť”, Ústav manažmentu STU Bratislava)
Ing. arch. Petr Vávra (miestopredseda AUÚP ČR, autorizovaný architekt ČKA)

Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Tibor Haluška (poverený vedením Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ Poprad)
Ing. arch. Martin Baloga, PhD. (predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, autorizovaný architekt SKA)
Ing. Slavomír Božoň (poslanec MsZ, autorizovaný stavebný inžinier SKSI)

Náhradníci poroty:
Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Andrej Alexy (autorizovaný architekt SKA)

Závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ľudovít Vartovník (člen Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, autorizovaný architekt SKA)

CENY:
1. cena sa stanovuje vo výške 15.000,- €
2. cena sa stanovuje vo výške 10.000,- €
3. cena sa stanovuje vo výške 5.000,- €

Porota môže udeliť’ pre neocenené návrhy, ktoré priniesli hodnotné čiastkové podnety a riešenia odmeny, pričom celková suma k rozdeleniu na odmeny je vo výške 3.500,- €.

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Tibor Schmidt
tel. č.: 052/716 72 74 / e-mail: tibor.schmidt@msupoprad.sk

 

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (2,6 MB, 625 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (163,0 KB, 355 hits)