Súťaž návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia v Malackách (prvé kolo ukončené 27.06.2018 / zverejnené výsledky)

 

Mesto Malacky vyhlasuje kombinovanú urbanisticko-architektonickú, verejnú dvojkolovú súťaž návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia v Malackách. Predmetom súťaže je architektonicko-urbanisticko-krajinárske riešenie obnovy námestí v centre Malaciek s predpokladanými náklady na realizáciu obnovy vo výške 1,000.000,- € bez DPH.

Dátum vyhlásenia súťaže: 17. 04. 2018

(1. kolo súťaže)
lehota na prevzatie súťažných podmienok a pomôcok:                      do 27. 06. 2018
lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok v 1. kole:                   do 27. 06. 2018
lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. kole:                         do 15:00 h., 27. 06. 2018
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole:  02. 07. 2018

(2. kolo súťaže)
lehota na zaslanie výzvy účastníkom 2. kola:                                        do 09. 07. 2018
lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. kole:                          do 15:00 h., 25. 09. 2018
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole:   28. 09. 2018
lehota na oznámenie a zverejnenie výsledkov:                                    do 03. 10. 2018

Riadni členovia poroty:
Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Földeak M. Sc. M.I.T.,  predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Zbyněk Ryška nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
Ing. Michal Marcinov nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný krajinný architekt SKA
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. primátor mesta Malacky, závislý na vyhlasovateľovi
Mgr. art. Branislav Škopek závislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Andrej Olah, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
Ing. Milan Ondrovič, PhD., závislý na vyhlasovateľovi

Pomocné orgány poroty:
Ing. arch. Peter Lényi – sekretár
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko – overovateľ

V súťaži budú udelené ceny a odmeny v druhom kole, týmto spôsobom:
1. miesto: 6.000 €
2. miesto: 3.600 €
3. miesto: 2.400 €
1. odmena: 1.500 €
2. odmena: 1.500 €

Sekretár súťaže: Ing. arch. Peter Lényi, tel.:+421 904 193 722, e-mail: peter.lenyi@2021.sk

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (182,7 KB, 495 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (351,5 KB, 447 hits)