Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov (výsledky zverejnené 07.01.2019)


Mesto Prešov vyhlásilo architektonicko-urbanistickú krajinársku súťaž návrhov na riešenie územia Kmeťovho stromoradia a Záhrady umenia v Prešove. Hlavným cieľom je navrhnúť v Záhrade umenia aktivity, ktoré umožnia plnohodnotné celoročné využívanie priestorov najširšou verejnosťou, navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie Záhrady umenia s funkciou multifunkčného kultúrno-spoločenského priestoru a obnovu Kmeťovho stromoradia – promenády, bezbariérovej pešej komunikácie s obojstrannou alejou, s bezbariérovým prepojením Kmeťovho stromoradia v časti Metodovej ulice, s funkciou ekumenického priestoru pre južnú časť chodníka Kmeťovho stromoradia.

Dátum vyhlásenia súťaže: 7.11.2018
Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov: do 17.12.2018 do 10:00 hod. prostredníctvom EVO
Termín odovzdania návrhov: 17.12.2018 do 10:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20.12.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: od 21.12.2018
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 31.12.2018

Účasť v súťaži:  Návrh môže predložiť  každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Spôsobilosť sa dokladá predložením kópie osvedčenia o autorizácii.

Riadni členovia poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch.
Juraj Medvecký – Heretik, Ing. Rastislav Mochnacký

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Eva Semanová
akad. arch. Ing. Karol Gregor
Ing. arch. Štefan Polakovič
Mgr. art. Martin Zaiček

Náhradníci poroty: 
Závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Magdaléna Artimová
Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš

Experti poroty: nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby.

Ceny a odmeny:

  1. cena: 5 000,- Eur
  2. cena: 3 000,- Eur
  3. cena: 2 000,- Eur

Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu celková čiastka k rozdeleniu na odmeny  je 1 000,- Eur

Upozornenie: V zmysle §20 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., je komunikácia v súťaži a odovzdanie návrhov určené prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO

Odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie a sekretár súťaže:
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, LASACHI, s.r.o.,  Volgogradská 9, 08001 Prešov,
tel.: 0917 765 110, e-mail: lasachisro@gmail.com

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (463,0 KB, 448 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (553,9 KB, 369 hits)