Centrum obce Nededza (súťaž ukončená – zverejnené výsledky)

Obec Nededza vyhlasuje urbanisticko-architektonickú, projektovú, verejnú anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov. 

Predmetom súťaže je komplexne riešenie návrhu centra obce a námestia, spolu s návrhom prestavby Obecného úradu vrátane zapojenia a doriešenia nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý je v súčasnosti v prestavbe. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať v jej centre námestie pri Obecnom úrade ako kultúrno-spoločenské centrum obce Nededza.

Účelom súťaže je výber spracovateľa Územného plánu zóny riešeného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie prestavby Obecného úradu.

Dátum vyhlásenia súťaže: 27.02.2019

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 06.05.2019 do14:00 hod.

Termín odovzdania návrhov: do15.05.2019 do 16:30 hod.

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 21. – 22.05.2019

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do14 dní od  vyhodnotenia súťaže

Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov

Riadni členovia poroty:

závislý na vyhlasovateľovi:

PhDr. Peter Vajda

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  1. arch. Martin Bišťan, predseda poroty
  2. arch. Ján Gustiňák
  3. arch. Peter Nezval
  4. arch. Martin Pavelek

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  1. arch. Otto Gáťa
  2. arch. Dušan Voštenák

závislý na vyhlasovateľovi

JUDr. Marián Cesnek

Experti poroty : Ing. Štefan Halvoň,  expert na statiku a stavebné konštrukcie, nezávislý na vyhlasovateľovi

  1. cena: 3500 euro
  2. cena: 2100 euro
  3. cena: 1400 euro

Odmeny sa neudeľujú, neuhrádzajú  sa režijné náklady. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny

Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky: Ide o postup v zmysle § 119 – § 125 /súťaž návrhov/ zákona č. 343/2015 Zb. z o verejnom obstarávaní ako urbanisticko-architektonická  verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby  postupom podľa § 98 ods.1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – spracovanie súťažného návrhu.

Informacny-list_Nededza

Súťažné podm. Centrum obce Nedeza