Kino Palace v Nitre (súťaž ukončená – zverejnené výsledky)

Mesto Nitra vyhlasuje verejnú anonymnú, jednokolovú, projektovú architektonickú súťaž návrhov ,,Kino Palace v Nitre”. Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach. Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 1,5 mil € bez DPH € bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 172 132,63 € bez DPH.

Súťažné podmienky boli zaslané na zverejnenie vo vestníkoch 19. 6. 2019

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: 3. 9. 2019 do 15:00

Termín odovzdania návrhov: 3. 9. 2019 do 15:00.

Predpokladaný dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 10. 9. 2019

Lehota na preplatenie cien a odmien: do dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov

 

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:

– Ing. arch. Viktor Šábík, autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:

– Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

– Ing. arch. Martin Jančok, autorizovaný architekt SKA

– Mgr. art. Tomáš Tokarčík, autorizovaný architekt SKA

– Ing. arch. Tibor Zelenický, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty:

nezávislý na vyhlasovateľovi:

– Ing. arch. Milan Csanda, , autorizovaný architekt SKA

závislý na vyhlasovateľovi

– Ing. arch. Peter Mezei

Experti poroty: Vyhlasovateľ súhlasí s tým, aby si porota na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvala na zasadnutie a aby si vypočula stanovisko znalca alebo iného odborníka. Prizvaný znalec alebo iný odborník má poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.

Ceny a odmeny

  1. cena: 9 000 €
  2. cena: 5 400 €
  3. cena: 3 600 €

Porota môže rozhodnúť aj o udelení odmien návrhom na ďalších miestach poradia návrhov, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť za ich kvalitatívny prínos. V tomto prípade porota rozhodne o výške odmien pre jednotlivé návrhy. Maximálna výška takto udelených odmien môže byť spolu najviac 2000 €.

– web súťaže: www.2021.sk/kinopalace

– profil verejného obstarávateľa na elektronickom úložisku vestníka UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

sekretár súťaže:                                   Ing. Branislav Šarmír

overovatelia súťažných návrhov:          Ing. arch. Jana Kvasniaková, Ing. arch. Lenka Borecká

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY NR palace 2.0