Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu (odovzdávanie návrhov ukončené 15.10.2019, očakávanie výsledkov)

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje v súlade so súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov “Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu”.

Predmetom súťaže je riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty. Prioritou je riešenie pilotných lokalít: prístaviska pri hrade Revište, okolia hradu Šášov a v predpolia Zvolenského zámku. Podstatným pre súťaž je návrh mobiliáru, pričom vytipované lokality majú poslúžiť ako demonštrácia jeho použitia. Nie sú konkrétnymi riešeniami daného priestoru.

Účelom súťaže je získať najlepší návrh v zmysle kritérií hodnotenia, pričom po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov mobiliáru a realizačnej dokumentácie pre pilotnú lokalitu hradu Šášov. Priestory prístaviska Revište a predpolie Zvolenského zámku sú použité len pre účely overenia koncepcie.

Porota:

Riadni členovia poroty:

Závislý na vyhlasovateľovi:

PhDr. Ján Beljak, PhD., poslanec BBSK za volebný obvod Zvolen

Nezávislý na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt SKA – predseda poroty

Ing. arch. Daniel Bizoň, autorizovaný architekt SKA

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. Iveta Niňajová, PhD., poradca pre regionálny rozvoj a cestovný ruch

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Tomáš Tornyos, autorizovaný architekt SKA

Odborní znalci:

Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľka KPÚ Banská Bystrica

Ing. arch. Peter Kašša, Vedúci odb. územného plánovania MsÚ vo Zvolene

Ing. arch. Martin Bóna, PhD. stavebný historik, odborník na obnovu hradov

Mgr. Michal Šimkovič, stavebný historik, odborník na obnovu hradov

 

Ceny:

  1. cena: 2 500 €,
  2. cena: 1 500 €,
  3. cena: 1 000 €.

Dôležité termíny:

Termín odovzdania súťažných návrhov: 15. 10. 2019

Dátum zasadania poroty k hodnoteniu súťažných návrhov: 22. 10. 2019

Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže: 10. 11. 2019

Zverejnenie ocenených a odmenených návrhov: 17. 11. 2019

Vyhlasovateľ: Región GRON a Rozvojová agentúra BBSK

sekretár súťaže: Ing. arch. Tomás Sobota, +421 905 596 209, tsobota@tsobota.sk

 

Vyhlasovateľ uverejní súťaž na stránke Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON.

súťažné podmienky