Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

aktualizácia priebehu súťaže apríl 2020: TS_ Súťaž na obnovu Námestia SNP a Komenského námestia prešla do ďalšej fázy

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán

  • 10. 12. 2019 – vyhlásenie súťaže
  • 17. 1. 2020 – lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
  • 14. 2. 2020 – lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
  • v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 –  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
  • v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 – úvodná konferencia
  • v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 – individuálne prezentácie koncepcií
  • v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 – individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
  • 10.7.2020 – lehota na predkladanie cenových ponúk
  • 17.7.2020 – celkové vyhodnotenie
  • 31.7.2020 – vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

Členovia komisie:

Matúš Vallo, SK, primátor Bratislavy
Zuzana Aufrichtová, SK, starostka Starého mesta

Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

náhradníci:

Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
Michal Marcinov, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. – LABAK
Roman Žitňanský, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, architekt

Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

portál zákazky

Informativny dokument_Information document