Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka (súťaž ukončená – zverejnené výsledky)

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka

Športové centrum polície vyhlasuje kombinovanú architektonicko – urbanistickú, projektovo – ideovú, verejnú anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov.  Predmetom súťaže návrhov je spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 19 týchto súťažných podmienok.

Členovia poroty:

Ing.arch. Akad.arch. Vladimír Bahna, PhD., nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Matej Grebert,  nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Andrej Alexy, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Roman Žitňanský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Jiří Opočenský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing. Martin Fleischer, nezávislý od vyhlasovateľa,

Mjr. Mgr. Juraj Minčík, závislý od vyhlasovateľa

 

náhradníci:

Ing.arch.Branislav Sepši, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Peter Lényi, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Mgr. Jaroslav Taldík, nezávislý od vyhlasovateľa

  1. cena: 21 000,00 eur
  2. cena: 12 600,00 eur
  3. cena: 8 400,00 eur

Odmeny sa udeľujú – celková suma 8 000,00 eur . Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien alebo odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien.

Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 24.05.2019

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 30.8.2019 2017 do 12,00 hod.

Termín odovzdania návrhov: do 30.8.2019 do 12,00 hod.

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 10.9.2019

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 16.9.2019

Upozorňujeme účastníkov, že v zmysle § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018 môže uskutočňovať iba prostredníctvom elektronickej komunikácie ako v nadlimitných, tak aj v podlimitných postupoch zadávania zákazky. Pre komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže návrhov, ako aj pre odovzdanie súťažného návrhu v digitálnej podobe je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií vyhlasovateľa prostredníctvom príslušného informačného systému elektronického verejného obstarávania.

sekretár súťaže: Ing. Hilda Regulová Gajdošová tel: +421 903 400 529 E-mail: gajdosova@elconsulting.sk