Revitalizácia lokality Snežienka (odovzdávanie návrhov do 10.01.2020 do 12:00 hod)

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlásila ideovú urbanisticko-architektonická, verejnú, anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov na Snezienka_Sutazne_podmienky_2019_10. Účelom súťaže je získať ideový návrh najvhodnejšieho urbanisticko-architektonického riešenia oživenia a obnovy, resp. novostavby objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia a napojenia objektu „Snežienka“ na údolnú stanicu lanovky na Kamzík v zmysle požiadaviek Vyhlasovateľa. Po ukončení súťaže bude vyhlásená súťaž na koncesionára objektu „Snežienka“ za účelom vypracovania projektovej dokumentácie, realizácie objektu „Snežienka“ a jeho dlhodobého prevádzkovania. Ideové návrhy, výsledky súťaže, poslúžia ako podklady pre zadanie spracovania kompletnej projektovej dokumentácie objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia. Licencia je v tomto rozsahu udelená za odplatu 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR).

Dátum vyhlásenia súťaže: 15.10.2019

Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok do 15.11.2019

Podávanie žiadostí o vysvetlenie do 25.11.2019, resp. do 11 dní od dátumu na vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie do 2.12.2019, resp. 1 týždeň od dátumu na podávanie žiadosť o vysvetlenie

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi Najneskorší termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 10.01.2020 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky uvedenej na prezenčnej pečiatke podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne do troch týždňov od overenia súťažných návrhov.

Riadni členovia poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Juraj Krumpolec, autorizovaný architekt SKA, spracovateľ Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. autorizovaný architekt SKA

závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Peter Vaškovič autorizovaný architekt SKA, zástupca starostu mestskej časti, predseda poroty

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec miestneho zastupiteľstva

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Vladimír Hrdý autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Tatiana Pifková odborný referent na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ako expert poroty bol prizvaný riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Ing. Matej Dobšovič.

 

Ceny:

V súťaži budú udelené nasledovné ceny:

  1. cena vo výške 3 000,- Є
  2. cena vo výške 2 000,- Є
  3. cena vo výške 1 000,- Є

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 2 000,- Є.

Sekretárka súťaže: Ing. arch. Zdenka Mrázová, odborný referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kontakt: 02/49 253 335, zdenka.mrazova@banm.sk