Športová hala Slávia v Trnave (odovzdávanie návrhov ukončené – očakávanie výsledkov)

Športová hala Slávia v Trnave (do 08.10.2019)

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú urbanisticko-architektonickú, jednokolovú súťaž návrhov na komplexné riešenie športovej haly Slávia situovanej v širšom centre mesta. Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov “Športová hala Slávia v Trnave“ je komplexné riešenie športovej haly so zázemím vedúce k realizácii objektu novej športovej haly. Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta pri Centrálnej mestskej zóne Trnava. Požaduje sa komplexný návrh areálu s objektom – viacúčelovou halou pre hádzanú, basketbal, futsal, volejbal, florbal s normovanou výškou pre medzinárodné zápasy, jednu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, posilňovne, rozcvičovne, administratíva (pre správcu) zázemie (šatne, hygienické zariadenia, skladové priestory). Hlavná hala musí byť využiteľná nielen pre účely športu, ale aj na koncerty a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Termíny:

Dátum vyhlásenia: 9.7.2019

Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadosti o vysvetlenie: 30.8.2019 do 24:00 hod

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi: do 8.10.2019 do 16:00 hod.

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 28.10. a 29.10.2019 o 9:00 hod.

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.11.2019.

 

Porota:

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií

Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – autorizovaný architekt SKA,

Ing. Miroslav Kadlíček, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát dopravy.

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Ľubica Fenclová – autorizovaný architekt SKA,

Ing. arch. Andrej Gürtler – autorizovaný architekt SKA,

Ing. arch. Juraj Hantabal – autorizovaný architekt SKA, predseda poroty,

Ing. arch. Michal Sulo – autorizovaný architekt SKA.

Náhradníci poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi: Ing. Jarmila Garaiová, odbor územného rozvoja a koncepcií, MsÚ Trnava.

Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Odnoga, autorizovaný architekt SKA.

 

Experti poroty:

JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor mesta,

Ing. Martin Turčan, Správa športových a kultúrnych zariadení,

Juraj Fúzak, poslanec MZ, predseda komisie mládeže a športu.

 

Ceny a odmeny:

cena: 12 000,- €

cena: 8 000,- €

cena: 4 000,- €

Suma na odmeny: 2 000,- €

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 300 000,- €

Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejného vystavovania a na webovej stránke vyhlasovateľa.

 

Sekretár súťaže:

Ing. arch. Eva Hulmanová,

+421 917 558 404

eva.hulmanova@trnava.sk

 

Elektronický profil zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421670

Sutazne podmienky_Slávia_Trnava