Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská (odovzdávanie návrhov do 21. 01. 2020)

Bratislava, 17. október 2019 – V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh. V rámci hlavných miest V4 má najnižší počet mestských nájomných bytov. Vedenie mesta aktívne vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Zadaním projektovej, verejnej urbanisticko-architektonickej, jednokolovej súťaže návrhov je vytvorenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu mesto vyžaduje, aby územie zhodnotil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požaduje okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku, verejný priestor a riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia.

 

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok                                21. 01. 2020

Lehota na komunikáciu s účastníkmi                                         21. 01. 2020

Lehota na predkladanie súťažných návrhov                                 21. 01. 2020

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                         31. 01. 2020

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov       07. 02. 2020

Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom                       31. 03. 2020

 

 

Riadni členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty

Ing. Boris Hrbáň, autorizovaný architekt SKA

Riadni členovia nezávislí na vyhlasovateľovi:

Akad. arch. Ladislav Kuba, autorizovaný architekt ČKA

Ing. arch. Juraj Benetin, autorizovaný architekt SKA

MgA. Ondřej Synek, autorizovaný architekt ČKA

Náhradník poroty závislý na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Norbert Dvorčák, autorizovaný architekt SKA

Náhradník poroty nezávislý na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Michal Pulman

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Pomocné orgány poroty

sekretár: Ing. arch. Marek Harčarík

overovateľky: Mgr. Alexandra Vičanová, Mgr. art. Katarína Máčková

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky pri súťaži návrhov: 321 500,00 EUR bez DPH,

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:

  1. cena: 16 000,00 €
  2. cena: 10 000,00 €
  3. cena: 6 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 5 500,00 €. Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pričom najvyššia odmena neprekročí 80,00 % zo sumy určenej na tretiu cenu.

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Predkladanie návrhov prebieha elektronicky. Účastníkom odporúčame registráciu do informačného systému a skúšku odoslania návrhu vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

 

0_Súťažné podmienky