Výstavba bytového komplexu na sídlisku KVP, Košice (súťaž ukončená – zverejnené výsledky)

Spoločnosť ANDROMEDA INVEST, s.r.o. vyhlasuje ku dňu 2.1.2019 vyzvanú jednokolovú urbanisticko – architektonickú súťaž na riešenie “Výstavby bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice“, ako projektovú súťaž v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13.4.2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992/Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa §847 až §849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Súťažné podmienky boli prerokované na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 14.12.2018. Po ich dopracovaní a odsúhlasení členmi poroty boli Súťažné podmienky predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 19.12.2018. Overenie č.: KA-657/2018

Osvedčenie o overení sa nachádza u vyhlasovateľa a na úrade Slovenskej komory architektov.

Andromeda Košice Súťažné Podmienky

Informacny list_KVP_Kosice

Výsledky vyzvanej súťaže nájdete tu: