Predĺženie promenády na Železnej studničke (prihlásenie sa do výzvy do 10.01.2020 do 15:00)

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú neanonymnú výzvu na ponuku s návrhom s predmetom: „Predĺženie promenády na Železnej studničke“. Zámerom mesta Bratislava, Mestských lesov v Bratislave, je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka).

Riadni členovia poroty-závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty

Ing. Peter Netri, sekcia dopravy Magistrátu HM SR BA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Mgr.art. Aleš Šedivec

Ing. arch. Martin Frei, autorizovaný architekt ČKA

Ing. arch. Ján Veisser, autorizovaný architekt ČKA

 

Náhradníci poroty-závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. František Brliť, autorizovaný inžinier SKSI, Magistrát HM SR BA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Benjamín Brádňanský, autorizovaný architekt SKA

 

Experti poroty:

Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov Bratislava

Gabriela Habáňová PhDr., Krajský pamiatkový úrad Bratislavy

Ing. Barbora Pavligová, oddelenie stavebných činnosti, Magistrát HM SR BA

 

– zverejnenie výzvy 27.11.2019

– lehota na predloženie dokladov do 1. etapy 10.01.2020 do 15:00

– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape 13.01.2020

– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy 20.01.2020

– predpokladaný termín obhliadky riešeného územia 03.-07.02.2020

– lehota na predloženie ponúk do 2. etapy 24. 03. 2020 do 15:00

– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape 03.04.2020 o 9:00

– predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy 07.04.2020

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 2 000,00 €

bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému

z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Pomocné orgány poroty-administrátor verejného obstarávania:

Mgr. art. Katarína Máčková, katarina.mackova@mib.sk

 

Predĺženie promenády na Železnej studničke_Súťažné podmienky

Predĺženie promenády na Železnej studničke_Súťažné zadanie